• IMG_2557.JPG
 • IMG_2627.JPG
 • IMG_2456.JPG
 • IMG_2542.jpg
 • IMG_2572.JPG
 • IMG_2582.JPG
 • IMG_2592.JPG
 • IMG_2593.JPG
 • IMG_2594.JPG
 • IMG_2598.JPG
 • IMG_2646.JPG
 • IMG_2652.JPG
 • IMG_2662.JPG
 • IMG_2664.JPG

Usnesení zastupitelstva 13Z/2012

Usnesení 1/13Z/2012 Zastupitelstvo obce Podkopná Lhota určuje zapisovatelem ze zasedání zastupitelstva p. Irenu Knedlovou a ověřovatele p. Josefa Minaříka a p. Libora Baďuru.
Hlasování:                       Pro: 8                      Proti: 0                      Zdrželi se hlasování: 0

Usnesení 2/13Z/2012 Projednání a schválení žádosti směny pozemku pro paní Jiřinu Ševcovou za obecní pozemek. Obecní zastupitelstvo souhlasí se směnou až po narovnání vlastnických práv sousedících pozemků a vyřešení příjezdové cesty k těmto pozemkům, přičemž stanovuje cenu 42 Kč/ m2.
Hlasování:                       Pro: 8                      Proti: 0                      Zdrželi se hlasování: 0

Usnesení 3/13Z/2012 Zastupitelstvo obce vydává Opatření obecné povahy č.1/2012/p – Územní plán Podkopná Lhota.

Konstatuje po ověření
souladu ve smyslu s ust. § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, že Návrh opatření obecné povahy č.1/2012/p – návrh územního plánu Podkopná Lhota není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem nebo výsledkem řešení rozporů a se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem krajského úřadu,

rozhodlo
v souladu s ust. § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, o námitkách tak, jak je uvedeno v odůvodnění opatření obecné povahy a

vydává
ve smyslu ust. § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona za použití ust. § 43 odst. 4 stavebního zákona,  v souladu s ust. § 171 – 174 zákona č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, formou Opatření obecné povahy č. 1/2012/p – Územní plán Podkopná Lhota.
Hlasování:                       Pro: 8                      Proti: 0                      Zdrželi se hlasování: 0

Usnesení 4/13Z/2012 Schválení žádosti o uzavření pozemní komunikace č. 4893 v blízkosti autobusové točny u Moravanu dne 24.8.2012 a 25.8.2012 z důvodu pořádání BIKERALLY Kopná.
Hlasování:                       Pro: 8                      Proti: 0                      Zdrželi se hlasování: 0