• IMG_2557.JPG
 • IMG_2627.JPG
 • IMG_2456.JPG
 • IMG_2542.jpg
 • IMG_2572.JPG
 • IMG_2582.JPG
 • IMG_2592.JPG
 • IMG_2593.JPG
 • IMG_2594.JPG
 • IMG_2598.JPG
 • IMG_2646.JPG
 • IMG_2652.JPG
 • IMG_2662.JPG
 • IMG_2664.JPG

Úhrada poplatku za psa

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

a) za jednoho psa 200 Kč
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 200 Kč

Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 30. září 2023.

Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.

Poplatek je možné uhradit elektronicky převodem na účet obce č. 10326661/0100, za účelem identifikace plátce uveďte prosím variabilní symbol číslo Vaší nemovitosti.  Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno, příjmení a text „poplatek za psa“.

Poplatek je možné uhradit také v hotovosti osobně v kanceláři Obecního úřadu Podkopná Lhota na adrese Podkopná Lhota 37 a to v úřední hodiny.

Poplatek je stanoven obecně závaznou vyhláškou Obce Podkopná Lhota č. 4/2021 ze dne 10.12.2021, která byla schválena zastupitelstvem obce dne 9.12.2021 Usnesením 19/23Z/18-22/2021.

Obecně závazná vyhláška č. 4/2021 o místním poplatku ze psů