• IMG_2557.JPG
 • IMG_2627.JPG
 • IMG_2456.JPG
 • IMG_2542.jpg
 • IMG_2572.JPG
 • IMG_2582.JPG
 • IMG_2592.JPG
 • IMG_2593.JPG
 • IMG_2594.JPG
 • IMG_2598.JPG
 • IMG_2646.JPG
 • IMG_2652.JPG
 • IMG_2662.JPG
 • IMG_2664.JPG

Usnesení zastupitelstva 14Z/2012

Usnesení 1/14Z/2012 Zastupitelstvo obce Podkopná Lhota určuje zapisovatelem ze zasedání zastupitelstva p. Marcela Mahďáka a ověřovatele p. Libora Baďuru a p. Irenu Knedlovou.
Hlasování:                    Pro: 7                        Proti: 0                      Zdrželi se hlasování: 0

Usnesení 2/14Z/2012 Seznámení členů zastupitelstva s vytvořeným rozpočtem na rok 2013. Vyjádření souhlasu s předloženým rozpočtem obce na následující rok 2013. Návrh rozpočtu byl schválen s doplněním položek příjmů i výdajů.
Hlasování:                    Pro: 7                        Proti: 0                      Zdrželi se hlasování: 0

Usnesení 3/14Z/2012 Starosta obce objasnil zastupitelům důvod vytvoření 2. rozpočtového opatření ve výši 23 200 Kč (volby do Zastupitelstva kraje). Následně bylo vyvoláno hlasování o jeho přijetí.
Hlasování:                    Pro: 7                        Proti: 0                      Zdrželi se hlasování: 0

Usnesení 4/14Z/2012 Na základě několika žádostí z řad občanů (p. Burešová – č.p. 91, p. Malčík – č.p. 69 a č.p. 28, p. Jarcovják – č.p. 141) týkajících se oprav obecních komunikací projednalo zastupitelstvo obce jednotlivé požadavky. Zároveň starosta obce informoval o finančních prostředcích od společnosti Petra Hodonín (se kterou byla sepsána smlouva) určených na opravu obecních komunikací poškozených těžbou probíhající v současné době, jež zastupitelstvo přijalo jako vratnou kauci.
Zastupitelstvo došlo k závěru, že v současné době není možné tyto opravy z obecního rozpočtu financovat. Pokud by se podařilo příští rok získat do rozpočtu finanční prostředky na opravu, budou účelově využity ke zlepšení povrchu obecních komunikací.
Při projednávání opravy obecních komunikací vystoupil p. Jarcovják, který vznesl zastupitelstvu rozhořčení nad špatným stavem obecní komunikace vedoucí k jeho rodinnému domu a zároveň sdělil požadavek, aby zastupitelstvo podalo žádost o opravu obecních komunikací z dotačních titulů určených na opravu infrastruktury obce z prostředků kraje. Zastupitelstvo tento požadavek akceptovalo a následně hlasovalo.
Hlasování:                    Pro: 7                         Proti: 0                      Zdrželi se hlasování: 0

Usnesení 5/14Z/2012 Zastupitelstvo bylo seznámeno se změnami ve vyhlášce o komunálním odpadu a projednalo novou vyhlášku o komunálním odpadu s vyhlášením dne 5.11.2012 s následujícími výsledky hlasování ve věci přijetí.
Hlasování:                    Pro: 7                         Proti: 0                      Zdrželi se hlasování: 0

Usnesení 6/14Z/2012 Zastupitelstvu byla předložena žádost p. Nábělka o odkoupení obecního pozemku p.č. 1254/1 o výměře 39 m2  a p.č. 1254/19 s výměrou 12 m2. Pozemek bude p. Nábělkovi pronajat s právem přednosti k odkoupení, přičemž jej může užívat a obhospodařovat. Pro toto užívání bude sepsána nájemní smlouva.
Hlasování:                    Pro: 6                         Proti: 1                      Zdrželi se hlasování: 0

Usnesení 7/14Z/2012 Seznámení zastupitelstva s nabídkou p. Podané a p. Podaného na prodej spoluvlastnického podílu zajišťující příjezd k RD č.p. 126 a č.p.127. Po projednání a ujasnění situace spoluvlastnického práva hlasovalo zastupitelstvo ve prospěch odkoupení pozemků.
Hlasování:                    Pro: 7                         Proti: 0                      Zdrželi se hlasování: 0

Usnesení 8/14Z/2012 Zastupitelé byli seznámeni s odkoupením spoluvlastnického podílu id.1/4 pozemku zapsaného na LV 223 v k.ú. obce Podkopná Lhota. Po vyjasnění spoluvlastnického podílu zastupitelstvo hlasovalo o odkoupení následovně:
Hlasování:                    Pro: 7                         Proti: 0                      Zdrželi se hlasování: 0

9. Informace o ISRU a spolufinancování projektu
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s projektem zakoupení komposterů (v počtu 146 ks) realizovaného vzájemnou spoluprací s místní akční skupinou Vizovicko a Slušovicko. Obecní podíl na spolufinancování projektu činí 36 540 Kč. Zároveň se spolufinancováním projektu informoval starosta obce o přípravě a tvorbě Integrovaného strategického plánu rozvoje území v MAS Vizovicko a Slušovicko. Zastupitelstvo bere na vědomí informace o spolufinancování a o přípravě a tvorbě Integrované strategie rozvoje území v MAS Vizovicko a Slušovicko.

Usnesení 9/14Z/2012 Seznámení zastupitelstva s vypracovanou energetickou bilancí pro jednotlivá obecní odběrná místa elektrické energie. Zastupitelstvo bere vypracovanou energetickou bilanci na vědomí a po projednání výpovědních podmínek bude se společností Optimum energy smlouva o odběru el. energie sepsána.
Hlasování:                    Pro: 7                         Proti: 0                      Zdrželi se hlasování: 0

Usnesení 10/14Z/2012 Starosta obce informoval zastupitelstvo o potřebě vyčistit obecní les na p.č. 330/1 s výměrou 14 264 m2. Zastupitelstvo bere tuto připomínku na vědomí a po oslovení lesního správce a jeho vyjádření k návrhu vyčištění bude dále tato situace řešena.
Hlasování:                    Pro: 7                         Proti: 0                      Zdrželi se hlasování: 0

Usnesení 11/14Z/2012 Z provedené energetické bilance vyplývá, že úhrada odběrového místa SK Podkopná Lhota (hřiště) je vysoká a proto od 1.1.2013 bude platba elektrické energie odběrového místa SK Podkopná Lhota převedena z Obecního úřadu Podkopná Lhota na SK Podkopná Lhota, který si bude financovat náklady na el. energii ze svých prostředků. Hlasování:                    Pro: 5                         Proti: 1                      Zdrželi se hlasování: 1

Usnesení 12/14Z/2012 Zastupitelstvo projednalo návrh na zvýšení poplatku za 1 m3 vody z obecního vodovodu pro právnické osoby v katastrálním území obce Podkopná Lhota a obce Trnava na 40 Kč/m3. Zároveň zastupitelstvo jednalo o zvýšení poplatku pro odběratele připojené na obecní vodovod, kteří nejsou občany obce Podkopná Lhota na částku 30 Kč/m3. Pro všechny ostatní platí podmínky uvedené v Usnesení 5/8Z/2011. Změny budou platné od 1.1.2013.
Hlasování:                    Pro: 7                         Proti: 0                      Zdrželi se hlasování: 0

Usnesení 13/14Z/2012 Starosta obce informoval členy zastupitelstva o domluvě s p. Stanislavem Krestou, který Obecnímu úřadu navrhnul provádění zimního pluhování za cenu 500 Kč/motohodinu. Mimo nabídky pana Kresty Obecní úřad žádnou jinou neobdržel, takže proběhlo hlasování s vyjádřením souhlasu.
Hlasování:                    Pro: 7                         Proti: 0                      Zdrželi se hlasování: 0

15. Diskuze
Na úvod diskuze seznámil starosta členy zastupitelstva se zimní údržbou pozemní komunikace mezi obcemi Podkopná Lhota a Kašava, kterou bude od letošního roku zabezpečovat Správa a údržba silnic Zlínského kraje.
Následně navázal dopisem směřovaným na Generální finanční ředitelství z důvodu prominutí dlužné částky – po vyjádření generálního finančního ředitelství byla žádost o umazání dluhu zamítnuta z důvodu poskytnutí finanční podpory na investiční záměr.
Další informaci doplnil správce vodovodního řádu Marek Marušák, který informoval o znovuzprovoznění dávkovacího zařízení u vodojemu z důvodu výskytu kolonií odhalených při pravidelné kontrole. Po zprovoznění dávkovacího zařízení byly všechny hygienické limity z odběrných míst zcela v pořádku.
Do diskuze vstoupili i občané p. Milada Miková společně s manželem a upozornili na propadený kanál před jejich rodinným domem s č.p. 19. Manželům Mikovým bylo oznámeno, aby jejich požadavek na opravu odevzdali v písemné formě na Obecním úřadu. Dalším dotazem p. Mikové bylo vyčištění koryta potoku Kopná. Na tuto otázku navázal starosta Josef Jakuba, který předložil dopis, jímž žádal o vyčištění správní úřad Lesy ČR  a ten přislíbil vyčištění koryta následující rok. Současně k tomu uvedl p. Lubomír Minařík, že koryto potoku Kopná bylo čištěno v roce 2010.
O nesvítícím pouličním osvětlení informoval p. František Škrabana a zastupitelstvo mu přislíbilo nápravu této situace. Poslední dotaz zazněl z úst p. Libuše Gargulákové, která zažádala o umístění vitríny k obchodu smíšeného zboží Milady Hanákové sloužící ke zvýšení informovanosti občanů o aktuálním dění v obci.