• IMG_2557.JPG
 • IMG_2627.JPG
 • IMG_2456.JPG
 • IMG_2542.jpg
 • IMG_2572.JPG
 • IMG_2582.JPG
 • IMG_2592.JPG
 • IMG_2593.JPG
 • IMG_2594.JPG
 • IMG_2598.JPG
 • IMG_2646.JPG
 • IMG_2652.JPG
 • IMG_2662.JPG
 • IMG_2664.JPG

Usnesení zastupitelstva 15Z/2012

Usnesení 1/15Z/2012 Zastupitelstvo obce Podkopná Lhota určuje zapisovatelem ze zasedání zastupitelstva p. Marcela Mahďáka a ověřovatele p. Marka Marušáka společně s p. Zdeňkem Šlahařem.
Hlasování:                        Pro: 8                       Proti: 0                    Zdrželi se hlasování: 0

Usnesení 2/15Z/2012 Seznámení členů zastupitelstva s rozpočtovým opatřením č.3 včetně přijetí dotace na obnovu pozemní komunikace ke Gargulákům ve výši 204 350 Kč a následné hlasování o jeho přijetí.
Hlasování:                        Pro: 8                       Proti: 0                    Zdrželi se hlasování: 0

Usnesení 3/15Z/2012 Na základě opětovné žádosti p. Nábělka o odkup obecních pozemků p.č. 1254/1 s výměrou 39 m2 a p.č. 1254/19 s výměrou 12 m2 byla znovu projednána možnost odkupu obecních pozemků, neboť žadatel uvedl, že k daným pozemkům zřídí věcné břemeno pro přístup a veškerý zásah potřebný k provedení oprav na infrastruktuře (vodovodním řádu) procházejícím těmito pozemky.
Hlasování:                        Pro: 7                       Proti: 0                    Zdrželi se hlasování: 1

Usnesení 4/15Z/2012 Starosta seznámil zastupitele s žádostí p. Stanislavy Del Faverové o pronájem části obecního pozemku p.č. 42/4 o celkové výměře 456 m2 za účelem umístění mobilní garáže k parkování osobního automobilu o rozměrech 6 x 5 m, která bude umístěna v těsné blízkosti p.č. 33 p. Aleny Gerychové. Zastupitelstvo žádost projednalo a následně daný požadavek zamítlo. Žadateli navrhuje nalézt jiné řešení.
Hlasování:                        Pro: 8                       Proti: 0                    Zdrželi se hlasování: 0

Usnesení 5/15Z/2012 Seznámení zastupitelstva s žádostí p. Jiřího Vintra týkající se připojení budovy bývalé školky s č.p. 92 na vodovodní síť. Byly zváženy reference správce vodovodního řádu p. Marka Marušáka, který upozornil zastupitelstvo na sníženou vydatnost vody ze studny v zimním období i v období suchých měsíců v létě. V současné době je vydatnost studny na úrovni okamžité spotřeby. Připojení budovy bývalé školky by znamenalo nárůst spotřeby, což by mohlo ohrozit dodávku vody pro všechny dosud připojené odběratele. Zastupitelstvo k této skutečnosti zodpovědně přihlédlo a z tohoto důvodu žádost zamítlo.
Hlasování:                        Pro: 1                       Proti: 5                    Zdrželi se hlasování: 2

Usnesení 6/15Z/2012 Informování o žádosti p. Dostála, který žádá o odkup pozemku na p.č. 330/1 s celkovou výměrou 822 m2. Důvodem je odkoupení pozemku, na němž se nachází lesní cesta. Hlavním záměrem je oprava a údržba lesní cesty, která by se prodejem převedla do vlastnictví ČR. Po jednání zastupitelstva vyplynulo, že bude sjednána schůzka s majiteli sousedních pozemků a následně bude celá záležitost znovu projednána.
Hlasování:                        Pro: 8                       Proti: 0                    Zdrželi se hlasování: 0

Usnesení 7/15Z/2012 Projednání nájemní smlouvy pro autobusovou společnost Housa. Pro společnost Housa bude účtována za pronájem místnosti v budově Obecního úřadu na adrese Podkopná Lhota 37 částka 500 Kč/měsíc. K této částce musí společnost uhradit i spotřebované energie. Proto bylo nově nainstalováno měřidlo elektrické energie a vodoměry pro teplou i studenou vodu. Částka úhrady za elektrickou energii bude vycházet dle skutečné spotřeby odečtené z elektroměru a platných cenových sazeb v daném zúčtovacím období. Sazba za 1 m3 odebraný z obecního vodovodu bude vycházet dle aktuálně platné částky v zúčtovacím období. Smlouva, včetně všech podmínek v ní uvedených je platná od 1.1.2013.
Hlasování:                        Pro: 7                       Proti: 0                    Zdrželi se hlasování: 1

Usnesení 8/15Z/2012 Zastupitelstvo bylo informováno o dovybudování rozvodů a měřidel pro vodu (teplou i studenou) i elektřinu přivedených do prostor kadeřnictví v budově Obecního úřadu Podkopné Lhoty na č.p. 37. Stejně jako pro společnost Housa, tak i pro kadeřnictví Lenky Minaříkové bude nově platit podmínka úhrady vlastních nákladů plus již dříve odsouhlaseného nájmu ve výši 800 Kč/měsíc. Částka úhrady za el. energii bude vycházet dle skutečné spotřeby odečtené z elektroměru a platných cenových sazeb v daném zúčtovacím období. Sazba za 1 m3 vody odebrané z obecního vodovodu bude vycházet dle aktuálně platné částky v zúčtovacím obodobí. Dodatek smlouvy, včetně všech podmínek v něm uvedených je platný od 1.1.2013.
Hlasování:                        Pro: 7                       Proti: 0                    Zdrželi se hlasování: 1

Usnesení 9/15Z/2012 Starosta obce seznámil zastupitele o nové smlouvě sepsané s p. Benešem, který pro obec provádí veškeré práce související s kontrolami, revizemi a administrativou vodovodního řádu, kdy z původní částky 28 000 Kč/rok byl s p. Benešem smluven poplatek ve výši 14 000 Kč/rok. Nová částka bude pokrývat totožnou pracovní náplň ze strany p. Beneše jako doposud. Tato změna smlouvy je platná od 1.1.2013
Hlasování:                        Pro: 8                       Proti: 0                    Zdrželi se hlasování: 0

Usnesení 10/15Z/2012 Schválení výše úroků z půjčky MAS (místní akční skupiny). Úroky z uvedené půjčky MAS VaS budou vyřešeny jednorázově při ukončení smluvního vztahu.
Hlasování:                        Pro: 8                       Proti: 0                    Zdrželi se hlasování: 0

Usnesení 11/15Z/2012 Projednání a schválení příspěvků Místní akční skupině Vizovicko a Slušovicko z obecního rozpočtu. Do MAS VaS bude na rok 2013 přispívat Obecní úřad Podkopná Lhota částkou 50 Kč/občana.
Hlasování:                        Pro: 8                       Proti: 0                    Zdrželi se hlasování: 0

Usnesení 12/15Z/2012 Zastupitelstvo projednalo na základě žádosti p. Radka Ševců změnu výše platby za 1 m3 vody odebraný z obecního vodovodu pro občany žijící v RD s č.p. 381, 252 a 99 pro které doposud platila na zúčtovací období roku 2013 sazba 30 Kč/m3. Jelikož jsou tito občané dlouhodobě v obci chápani jako občané Podkopné Lhoty (i přesto, že jsou evidováni jako občané obce Trnava), zastupitelstvo se rozhodlo udělit výjimku. Proto se bude na občany žijící ve výše zmiňovaných rodinných domech (resp. na odběrná místa dle č.p.) vztahovat sazba totožná, jako pro občany obce Podkopná Lhota, tj. 20 Kč/m3 s podmínkou minimálního odběru 50 m3/rok, jak je uvedeno v Usnesení 12/14Z/2012 s odkazem na Usnesení 5/8Z/2011. Dále zastupitelstvo projednalo platby za odebranou vodu z obecního řádu občanů samostatně žijících v rodinném domě (odběrném místě dle č.p., v němž má trvalé bydliště uvedeno pouze aktuálně bydlící osoba) – tito občané budou aktuálně uhrazovat pouze skutečný odběr s platnou sazbou pro daný zúčtovací rok. Nově se na ně nebude vztahovat podmínka minimálního odběru 50 m3/rok, tj. úhrada 1000 Kč/rok i v případě neodebrání stanoveného množství vody z vodovodního řádu. Projednané změny jsou platné od 1.1.2013.
Hlasování:                        Pro: 8                       Proti: 0                    Zdrželi se hlasování: 0

Usnesení 13/15Z/2012 Místostarosta Josef Minařík přednesl upravenou verzi pro pořádání rallysprintu Kopná v roce 2013. Tato verze počítá se zásadní změnou rychlostní zkoušky (dále jen RZ) vedoucí obcí Podkopná Lhota. Po vyslovení několika stížností z řad občanů se pořadatel soutěže rozhodl upravit RZ vedoucí přes Podkopnou Lhotu. RZ by v obci projížděla autobusovou točnou Moravan z níž by navázala na obecní pozemní komunikaci vedoucí k bývalému rekreačnímu středisku Moravan a závrším obce by pak soutěžní vozidla projížděla okolo rodinného domu p. Miroslava Balůska a následně vyústila v blízkosti Kaple sv. Václava na pozemní komunikaci č. 4893, po níž by vozy dále pokračovaly směrem k obci Trnava. Po přednesení tohoto návrhu zažádal zastupitelstvo o vyjádření souhlasu s pořádáním rallysprintu Kopná vedoucím částí obce v přednesené podobě.
Hlasování:                        Pro: 7                       Proti: 0                    Zdrželi se hlasování: 1

14. Diskuze
 V diskuzi vystoupila p. Mahďáková, která projevila rozhořčení nad tím, jakým způsobem bylo doposud vedeno vykupování příjezdové cesty k RD s č.p. 126 a 127 a opětovně zažádala zastupitelstvo o řešení celé situace. Následně se slova ujal předseda kontrolní komise, který upozornil na situaci se spotřebou elektrické energie u odběrného místa Obecní kaple. Celoroční spotřeba el. energie v tomto odběrném místě je příliš vysoká – cca 30 000 Kč/rok. Zastupitelstvo vzalo tuto skutečnost na vědomí a dohodlo se na provedení opatření vedoucího ke snížení spotřeby el. energie za podmínek udržení obecně žádoucího stavu. Dále pak Libor Baďura poukázal na vysokou částku za úhradu spotřeby el. energie odběrného místa – hřiště, která činí 53 044 Kč za předešlé zúčtovací období a žádal po zastupitelstvu, aby odhlasovalo uhrazení částky sportovním klubem 1. SK Metropol Podkopná Lhota ve prospěch obce Podkopná Lhota. Jeho požadavku tvrdě odporoval zastupitel p. Lubomír Minařík, který byl zásadně proti a navrhoval řešit spor o uhrazení částky soudní cestou. Zastupitelstvo vzalo tuto skutečnost na vědomí.