• IMG_2557.JPG
 • IMG_2627.JPG
 • IMG_2456.JPG
 • IMG_2542.jpg
 • IMG_2572.JPG
 • IMG_2582.JPG
 • IMG_2592.JPG
 • IMG_2593.JPG
 • IMG_2594.JPG
 • IMG_2598.JPG
 • IMG_2646.JPG
 • IMG_2652.JPG
 • IMG_2662.JPG
 • IMG_2664.JPG

Usnesení zastupitelstva 6Z/2011

Usnesení 1/6Z/2011 Zastupitelstvo obce bere na vědomí výsledky přezkoumání hospodaření obce kontrolním oddělením odboru kanceláře ředitele hejtmana Zlínského kraje. Zastupitelstvo zároveň pověřuje starostu obce všemi potřebnými a nutnými kroky a opatřeními vedoucími k nápravě veškerých nedostatků existujících v hospodaření obce. Ukládá starostovi povinnost informovat zastupitelstvo obce o průběžných výsledcích jednotlivých opatření. Na základě provedené kontroly a vzniklých nedostatků se s okamžitou platností ruší funkční místo paní Chmelařové Lenky – administrativní pracovnice. Dále zastupitelstvo odsuhlasilo, že do 30 dnů od výše uvedeného data doloží paní Chmelařová kompletní účetnictví za 1. pololetí letošního roku ke kontrole, následně k předání a případné účetní nedostatky neprodleně odstraní.
Hlasování:                     Pro: 7                       Proti: 0                       Zdrželi se hlasování: 0

Usnesení 2/6Z/2011 Zastupitelstvo bylo seznámeno se závěrečným účtem obce a bere jej na vědomí.
Hlasování:                     Pro: 7                       Proti: 0                       Zdrželi se hlasování: 0

Usnesení 3/6Z/2011 Změna neuvolněné funkce starosty na uvolněného starostu od 1.7.2011 pro p. Josefa Jakubu.
Hlasování:                     Pro: 5                       Proti: 0                       Zdrželi se hlasování: 2