• IMG_2557.JPG
 • IMG_2627.JPG
 • IMG_2456.JPG
 • IMG_2542.jpg
 • IMG_2572.JPG
 • IMG_2582.JPG
 • IMG_2592.JPG
 • IMG_2593.JPG
 • IMG_2594.JPG
 • IMG_2598.JPG
 • IMG_2646.JPG
 • IMG_2652.JPG
 • IMG_2662.JPG
 • IMG_2664.JPG

Usnesení zastupitelstva 16Z/2013

Usnesení 1/16Z/2013 Zastupitelstvo obce Podkopná Lhota určuje zapisovatelem ze zasedání zastupitelstva p. Marcela Mahďáka a ověřovatele p. Marka Vyvlečku společně s p. Josefem Minaříkem.
Hlasování:                        Pro: 7                       Proti: 0                    Zdrželi se hlasování: 0

Usnesení 2/16Z/2013 Seznámení členů zastupitelstva s rozpočtovým opatřením č.1 vzniklým v důsledku přijetí účelové investiční dotace na zabezpečení voleb prezidenta republiky ve výši 27 200 Kč a následné hlasování o jeho přijetí.
Hlasování:                        Pro: 7                       Proti: 0                    Zdrželi se hlasování: 0

Usnesení 3/16Z/2013 Starosta obce seznámil zastupitele s vytvořeným rozpočtem na rok 2013. Po ujasnění dotazů z řad zastupitelů bylo vyvoláno hlasování ve prospěch přijetí rozpočtu.
Hlasování:                        Pro: 7                       Proti: 0                    Zdrželi se hlasování: 0

Usnesení 4/16Z/2013 Informování zastupitelů o žádosti p. Dostála o odkup obecního pozemku p.č. 330/1 o celkové výměře 822 m2. Jedná se o lesní pozemek. Po zhodnocení užitnosti výše uvedeného pozemku projednalo zastupitelstvo tuto žádost a následně hlasovalo proti prodeji, jelikož ani majitel sousedního pozemku p. Martíšková s prodejem vlastního pozemku nesouhlasí. Současně s tím však zastupitelstvo schvaluje užívání komunikace vedoucí lesním pozemkem, ale p. Dostálovi ukládá společně s užíváním komunikace povinnost hradit veškeré náklady na její opravy a údržbu. Při užívání komunikace je p. Dostál povinen zajistit v případě porušení povrchu či snížení dostupnosti bezodkladnou opravu.
Hlasování:                        Pro: 7                       Proti: 0                    Zdrželi se hlasování: 0

Usnesení 5/16Z/2013 Seznámení zastupitelstva s žádostí p. Davida Janiše týkající se připojení stavby rodinného domu na p.č. 632/1 v k.ú. obce Podkopná Lhota na vodovodní síť. Zastupitelstvo vyzve správce vodovodu o výpočet kapacity vodovodního řádu a na základě vypracované vydatnosti vodovodu bude připojení řešeno. Žádost bude dále řešena současně se stavebním úřadem v procesu schvalování stavebního povolení při projednávání veškerých inženýrských  sítí.
Hlasování:                        Pro: 7                       Proti: 0                    Zdrželi se hlasování: 0

Usnesení 6/16Z/2013 Starosta obce informoval o povinnosti dodatečného schválení financování obnovy vodovodního řádu obce Podkopná Lhota. Tato skutečnost vyplynula z kontroly provedené Krajským úřadem a z neprovedeného opatření předešlým zastupitelstvem. Zastupitelstvo obce proto hlasovalo o skutečnosti, že veškeré finanční prostředky vybrané ze strany odběratelů budou, jakož již doposud jsou, použity na provoz a údržbu vodovodu obce.
Hlasování:                        Pro: 7                       Proti: 0                    Zdrželi se hlasování: 0

Usnesení 7/16Z/2013 Na základě ne zcela správně formulovaných smluv o odběru vody byla vytvořena pro všechny odběratele vody z obecního vodovodu jednotná smlouva o dodávce vody z vodovodního řádu, která nahrazuje stávající. Tato smlouva jasně vymezuje práva a povinnosti dodavatele, odběratele a veškeré náležitosti s dodávkou a odběrem vody spjaté. Po předložení a připomínkování smlouvy bylo vyvoláno hlasování pro přijetí a následnou povinnost všech odběratelů novou smlouvu uzavřít nejpozději do 31.8.2013. V případě neuzavření nové smlouvy bude odběrateli dodávka vody z obecního vodovodu dne 15.9.2013 zastavena.
Hlasování:                        Pro: 7                       Proti: 0                    Zdrželi se hlasování: 0

Usnesení 8/16Z/2013 Informování zastupitelstva o žádosti p. Dagmary Ondrové týkající se odkoupení pozemku s p.č. 776/5 a celkovou výměrou 127 m2. Záměrem je, aby pozemek sloužil jako příjezdová cesta ke stavbě s č.e. 0133. Zastupitelstvo souhlasí s prodejem pozemku pod podmínkou, že budou přes daný pozemek zřízena věcná břemena zajišťující přístup pro sousední pozemky. Cenu za 1 m2 určí finanční úřad.
Hlasování:                        Pro: 7                       Proti: 0                    Zdrželi se hlasování: 0

Usnesení 9/16Z/2013 Seznámení zastupitelstva s žádostí p. Miroslava Bořuty o prodej obecních pozemků p.č. 28/3, 42/15 a 1254/80 o celkové výměře 260 m2. Zastupitelstvo hlasuje ve prospěch odprodeje následovně, přičemž cenu za 1 m2 stanoví finanční úřad.
Hlasování:                        Pro: 7                       Proti: 0                    Zdrželi se hlasování: 0

Usnesení 10/16Z/2013 Seznámení zastupitelů s žádostí p. Mojmíra Miky o prodej obecního pozemku p.č. 68/3 o celkové výměře 86 m2. Zastupitelstvo hlasuje ve prospěch odprodeje následovně. Cenu za 1 m2 určí finanční úřad.
Hlasování:                        Pro: 7                       Proti: 0                    Zdrželi se hlasování: 0

Usnesení 11/16Z/2013 Zastupitelstvo bylo seznámeno s žádostí p. Roberta Pšenčíka o bezplatný odběr vody pro č.p. 145 z důvodu umožnění přístupu přes soukromé pozemky k vrtům vodovodu při stavbě vodovodního řádu a při běžné údržbě v současné době. Žádost bude po prozkoumání veškeré dokumentace dále řešena a na základě zjištěných poznatků bude opětovně vyvoláno hlasování v její přijetí či zamítnutí.
Hlasování:                        Pro: 6                       Proti: 0                    Zdrželi se hlasování: 1

Usnesení 12/16Z/2013 Informování zastupitelstva o nabídce společnosti D.A.S. jakožto právní ochrany územní samosprávy – tj. obce Podkopná Lhota. Zastupitelstvo tuto nabídku projednalo a následně zamítlo.
Hlasování:                        Pro: 0                       Proti: 7                    Zdrželi se hlasování: 0

V posledním bodě seznámil starosta zastupitele se zprávou z dílčího přezkoumání hospodaření obce Podkopná Lhota za rok 2012. Zastupitelstvo bere uvedené informace na vědomí.