• IMG_2557.JPG
 • IMG_2627.JPG
 • IMG_2456.JPG
 • IMG_2542.jpg
 • IMG_2572.JPG
 • IMG_2582.JPG
 • IMG_2592.JPG
 • IMG_2593.JPG
 • IMG_2594.JPG
 • IMG_2598.JPG
 • IMG_2646.JPG
 • IMG_2652.JPG
 • IMG_2662.JPG
 • IMG_2664.JPG

Usnesení zastupitelstva 17Z/2013

Usnesení 1/17Z/2013 Zastupitelstvo obce Podkopná Lhota určuje zapisovatelem ze zasedání zastupitelstva p. Marcela Mahďáka a ověřovatele p. Libora Baďuru společně s p. Markem Marušákem.
Hlasování:                        Pro: 7                       Proti: 0                    Zdrželi se hlasování: 0

Usnesení 2/17Z/2013 Seznámení členů zastupitelstva s žádostí p. Pavla Marušáka bydlícího v RD s č.p. 82 o připojení na obecní vodovod. V rodinném domě je k trvalému pobytu přihlášeno 5 osob. Zastupitelstvo hlasovalo ve prospěch připojení za podmínek, že žadatel uhradí poplatek za přípojku v částce 6 500 Kč. Připojení provede odborná firma se souhlasem obce Podkopná Lhota.
Hlasování:                        Pro: 7                       Proti: 0                    Zdrželi se hlasování: 0

Usnesení 3/17Z/2013 Zastupitelé byli seznámeni se závěrečným účtem obce Podkopná Lhota za rok 2012. Obec přijímá opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o přezkoumání hospodaření obce vypracovanou Krajským úřadem Zlínského kraje a pověřuje starostu jejich nápravou a odstraněním do 31.10.2013. Následně bude svoláno mimořádné zastupitelstvo a bude seznámeno o výsledku nápravy. Závěrečný účet byl schválen s výhradami.
Hlasování:                        Pro: 7                       Proti: 0                    Zdrželi se hlasování: 0

Usnesení 4/17Z/2013 Starosta seznámil zastupitele s účetní uzávěrkou za rok 2012. Po projednání podkladů k účetní uzávěrce – chybějící Závěrečná zpráva k inventurám se zastupitelé rozhodli, že účetní uzávěrka nebude schválena.
Hlasování:                        Pro: 7                       Proti: 0                    Zdrželi se hlasování: 0

Usnesení 5/17Z/2013 Starosta přednesl informace o poskytnutí příspěvku na realizaci projektu „Kompostujeme v každé rodině“. Následně bylo vyvoláno hlasování ve věci poskytnutí finanční částky pro MAS Vizovicko a Slušovicko ve výši 36 540 Kč, která poslouží jako spoluúčast na nákupu komposterů pro všechny občany obce.
Hlasování:                        Pro: 6                       Proti: 0                    Zdrželi se hlasování: 1

Usnesení 6/17Z/2013 Starosta informoval zastupitele o aktuálním řešení situace týkající se prořezávky obecního lesa nacházejícího se na p.č. 330/1 v kat. území obce Podkopná Lhota. Prořezávka mlaziny bude realizována s využitím dotace Krajského úřadu Zlínského kraje, přičemž spolufinancování obce na tomto výchovném zásahu v lesním porostu bude činit cca 8 000 Kč za odborné lesní práce. Vytěžená mlazina (dřevo) bude po vzájemné dohodě zájemců se starostou obce odprodáno, přičemž si jej musí zájemci sami z provedené prořezávky vytěžit. Cena pro občany obce bude stanovena dle dohody na základě místních terénních podmínek v uvedeném prořezávaném obecním lese.
Hlasování:                        Pro: 7                       Proti: 0                    Zdrželi se hlasování: 0

Usnesení 7/17Z/2013 Zastupitelé byli seznámeni s doloženou dokumentací k bezplatnému odběru vody z obecního vodovodu pro p. Marii Krestovou (trvalé bydliště v RD s č.p. 1 v kat. území obce Podkopná Lhota) – výpis z katastru nemovitostí. Ve smlouvě mezi obcí Podkopná Lhota a p. Marii Krestovou je uvedeno, že p. Marii Krestové bude poskytována voda z obecního vodovodu bezplatně a doživotně. Na základě této skutečnosti se zastupitelstvo rozhodlo, že odběratel p. Robert Pšenčík bydlící v RD s č.p. 145 (sousedící s RD s č.p. 1) bude řádně platit tak, jako každý odběratel (občan obce) dle aktuálně platné cenové sazby uvedené v Usnesení zastupitelstva.
Hlasování:                        Pro: 5                       Proti: 0                    Zdrželi se hlasování: 2

Usnesení 8/17Z/2013 Informování zastupitelstva o aktuální situaci týkající se odběru vody z obecního vodovodu fotbalového celku SK Podkopná Lhota. Na základě absence smlouvy o dodávce vody se zastupitelstvo usneslo, že bude sjednána schůzka se sportovním celkem a dodávka vody bude řešena smluvně s jasně vymezenými pravidly odběru.
Hlasování:                        Pro: 5                       Proti: 0                    Zdrželi se hlasování: 2

9. Starosta obce seznámil zastupitele se zprávou o výsledku hospodaření obce Podkopná Lhota za rok 2012 provedenou Krajským úřadem Zlínského kraje. Zastupitelstvo obce vzalo veškeré náležitosti uvedené ve zprávě o hospodaření obce za rok 2012 na vědomí.

10. Starosta obce odprezentoval informace vztahující se k projektové dokumentaci (cenovou kalkulaci) na opravu – zateplení budovy obchodu smíšeného zboží  (Podkopná Lhota 85). Zastupitelstvo se shodlo, že budou osloveny další společnosti a následně bude záměr na základě jejich nabídek dále řešen.