• IMG_2557.JPG
 • IMG_2627.JPG
 • IMG_2456.JPG
 • IMG_2542.jpg
 • IMG_2572.JPG
 • IMG_2582.JPG
 • IMG_2592.JPG
 • IMG_2593.JPG
 • IMG_2594.JPG
 • IMG_2598.JPG
 • IMG_2646.JPG
 • IMG_2652.JPG
 • IMG_2662.JPG
 • IMG_2664.JPG

Usnesení zastupitelstva 18Z/2013

Usnesení 1/18Z/2013 Zastupitelstvo obce Podkopná Lhota určuje zapisovatelem ze zasedání zastupitelstva p. Marcela Mahďáka a ověřovatele p. Irenu Knedlovou společně s p. Ivanem Zinrákem.
Hlasování:                        Pro: 9                       Proti: 0                    Zdrželi se hlasování: 0

Usnesení 2/18Z/2013 Starosta seznámil zastupitelstvo s nově vytvořeným a aktualizovaným požárním řádem obce, který nahrazuje stávající požární řád obce a splňuje veškeré legislativní aktuálně platné náležitosti. Požární řád bude vydán formou obecně závazné vyhlášky. Po prodiskutování bylo vyvoláno hlasování ve prospěch přijetí.
Hlasování:                        Pro: 9                       Proti: 0                    Zdrželi se hlasování: 0

Usnesení 3/18Z/2013 Zastupitelstvo bylo seznámeno s informacemi Krajského úřadu Zlínského kraje, týkajícími se navýšení příspěvku na dopravní obslužnost pro nadcházející roky 2014 a 2015. Jedná se o postupné navýšení, kdy na každého občana bude na rok 2014 obec přispívat částku 85 Kč a na rok 2015 částku 100 Kč.
Hlasování:                        Pro: 9                       Proti: 0                    Zdrželi se hlasování: 0

Usnesení 4/18Z/2013 Starosta sdělil zastupitelům žádost manželů Uhlířových týkající se odkupu obecního pozemku na p.č. 807/2 v k.ú. Podkopná Lhota. Důvodem žádosti je rozšíření stávajícího pozemku s RD na p.č. 802/1, který se zmiňovaným pozemkem sousedí. Obecní pozemek je určen k plnění funkce lesa a jeho výměra činí 200 m2. Po interpretaci žádosti bylo vyvoláno hlasování ve prospěch prodeje obecního pozemku, přičemž cenu za 1 m2 stanoví finanční úřad.
Hlasování:                        Pro: 9                       Proti: 0                    Zdrželi se hlasování: 0

Usnesení 5/18Z/2013 Starosta informoval zastupitele o žádosti p. Jindřicha Malčíka týkající se směny obecního pozemku na p.č. 1217/1 za pozemky s p.č. 1090/7 a 1090/4 vše v k.ú. Podkopná Lhota. Po sdělení žádosti bylo vyvoláno hlasování ve prospěch směny, přičemž zastupitelstvo rozhodlo, že směna bude provedena takovým způsobem, aby byl zajištěn přístup na sousedící pozemek s p.č. 1090/3 v k.ú. obce Podkopná Lhota, na němž stojí chata s č.e. 56 jak pro současné majitele p. Martu Janalíkovou a p. Zdenu Janalíkovou, tak pro případné budoucí majitele formou zřízení věcného břemene.
Hlasování:                        Pro: 9                       Proti: 0                    Zdrželi se hlasování: 0

Usnesení 6/18Z/2013 Zastupitelé byli seznámeni s žádostí p. Ondřeje Manďáka týkající se směny obecního pozemku na p.č. 1242/18 za část pozemku na p.č. 277/1 (celková výměra 282 m2) vše v k.ú. Podkopná Lhota. Po interpretaci žádosti bylo vyvoláno hlasování ve prospěch směny.
Hlasování:                        Pro: 8                       Proti: 0                    Zdrželi se hlasování: 1

Usnesení 7/18Z/2013 Zastupitelstvo bylo seznámeno s žádostí společnosti Lesy ČR o souhlas se zápisem stavby (retenční nádrže), ležící na pozemcích s p.č. 75/5 a p.č. 75/8 v katastrálním území Podkopná Lhota, do katastru nemovitostí. Po zodpovězení všech vznesených námitek a připomínek hlasovalo zastupitelstvo následovně.
Hlasování:                        Pro: 9                       Proti: 0                    Zdrželi se hlasování: 0

Usnesení 8/18Z/2013 Zastupitelstvo bylo prostřednictvím starosty seznámeno s vytvořenou smlouvou o odběru vody pro SK Podkopná Lhota. Zástupce sportovního klubu Podkopná Lhota (p. Josef Minařík) s prezentovaným obsahem smlouvy nesouhlasil a proto se následně zastupitelstvo usneslo, že se dne 25.9.2013 bude konat sezení zástupců obou smluvních stran, tj. zástupců Obecního úřadu jako vlastníka a dodavatele vody (starosta obce, správce vodovodního řádu) se zástupcem sportovního klubu (jednatelem), kde bude obsah smlouvy vzájemně doladěn a oboustranně podepsán.
Hlasování:                        Pro: 9                       Proti: 0                    Zdrželi se hlasování: 0

Usnesení 9/18Z/2013 Zastupitelé byli seznámeni s opětovnou žádostí p. Vintra o připojení malokapacitního ubytovacího zařízení sídlícím na č.p. 92 v obci Podkopná Lhota (budova bývalé MŠ). Žadatel uvádí, že průměrná denní spotřeba činí dle výpočtu 1,4 m3. Na základě předpokladu uzavření smlouvy o odběru vody pro odběratele SK Podkopná Lhota se změnila odběrová situace vodovodního řádu, a proto již neplatí situace uvedená v Usnesení 5/15Z/2012. Po projednání a zvážení žádosti p. Vintra hlasovalo zastupitelstvo ve věci připojení ubytovacího zařízení na vodovodní síť následovně.
Hlasování:                        Pro: 9                       Proti: 0                    Zdrželi se hlasování: 0

Usnesení 10/18Z/2013 Zastupitelstvo obce Podkopná Lhota schvaluje dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy dle přílohy k zápisu uzavřené mezi městem Vizovice a Obcí Podkopná Lhota o výkonu přenesené působnosti v rozsahu stanoveném v § 12 odst. 1 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných čísel a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který mění dobu platnosti smlouvy od 1.1.2014 do 31.12.2014. Zároveň pověřuje starostu obce podpisem dodatku č. 1 Veřejnoprávní smlouvy.
Hlasování:                        Pro: 9                       Proti: 0                    Zdrželi se hlasování: 0

Usnesení 11/18Z/2013 Starosta seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 2., které obashuje příjem z finančních prostředků na veřejně prospěšné práce ve výši 131 000 Kč, příjem z prodeje dřeva 2 000 Kč, příjem z pronájmu kulturního zařízení ve výši 2 000 Kč, příjem z pronájmu prostor pro společnost Housa a kadeřnictví Lenka ve výši 16 000 Kč, příjem z Moravských naftových dolů ve výši 53 000 Kč, příjem z pitné vody 45 000 Kč a příjem z kabelové televize ve výši 23 000 Kč. Provozní náklady jsou řešeny přílohou. Po seznámení bylo o rozpočtovém opatření hlasováno následovně.
Hlasování:                        Pro: 8                       Proti: 0                    Zdrželi se hlasování: 1

Usnesení 12/18Z/2013 Zastupitelstvo bylo seznámeno s nabídkou p. Pavla Černocha na zimní pluhování zajišťované pro obec v částce 500 Kč/hod. Následně bylo vyvoláno hlasování ve prospěch přijetí s tím, že bude s osobou sepsána v nejbližší době smlouva.
Hlasování:                        Pro: 9                       Proti: 0                    Zdrželi se hlasování: 0

Usnesení 13/18Z/2013 Zastupitelstvo bylo seznámeno s těžebními pracemi společnosti Lengal, která bude při vývozu vytěženého dřeva využívat obecní účelovou komunikaci na p.č. 1226/1 v k.ú. Podkopná Lhota. Po projednání veškerých náležitostí se zastupitelstvo usneslo na skutečnosti, že společnost Lengal složí Obecnímu úřadu kauci ve výši 100 000 Kč, z níž budou následně pokryty opravy účelové komunikace.
Hlasování:                        Pro: 9                       Proti: 0                    Zdrželi se hlasování: 0

Diskuze:

První dotaz položil p. František Mahďák, který zažádal o vyjádření zastupitelstva k občasnému parkování nákladního automobilu u RD s č.p. 54. Zastupitelstvo souhlasí s občasným využíváním  pozemku v blízkosti RD za podmínky, že nákladní automobil nebude bránit průjezdu přes účelovou komunikaci a nebude žádným způsobem zasahovat do společenského soužití.

Následně navázal dotazem p. Zdeněk Šlahař, který požádal, aby byla vyřešena problematika umístění smutečních věnců k pamětní desce instalované z čelní strany na budově bývalé mateřské školy (č.p. 92). Starosta obce sdělil, že již jednal se současným majitelem a ten přislíbil instalaci 3 kotev, které budou sloužit k zavěšení smutečních věnců.

Další dotaz vznesla p. Irena Knedlová společně s p. Šlahařem k problematice TV kanálu v kabelové televizi obce Podkopná Lhota. Především k přidání neplacených, volně šířených stanic. Starosta informoval, že již jednal se společností Satturn  a instalace přijímacích demultiplexorů, nutných k dekódování signálu vyžaduje investici cca 28 000 Kč a přislíbil, že danou věc bude dále řešit.

Jako další se o slovo opět přihlásil p. Šlahař a ptal se, jakým způsobem je ošetřena distribuce plynu. Hlavní myšlenkou bylo to, že obec vlastní plynovod, ale poplatky za distribuci účtuje společnost RWE, přičemž obec žádnou položku za distribuci plynu neinkasuje. Starosta sdělil, že celou věc řeší s ministerstvem pro místní rozvoj, ale v současnosti je překážkou skutečnost, že se plynovodní potrubí stále splácí.

Poté se p. Mahďáková dotázala zastupitelstva na skutečnost, jak to je s dluhem, který obec umořuje společnosti Fagus, a.s. Situaci objasnil p. L. Minařík, který vysvětlil, že se jedná o dluh za obměnu veřejného osvětlení.

Na závěr vystoupil p. Miroslav Jarcovják. Ten upozornil na další těžbu, která bude probíhat, přičemž svážení vytěženého dřeva by mělo být opět realizováno s využitím účelové pozemní komunikace na p.č. 1226/1 vedoucí v blízkosti jeho RD s č.p. 141. Po zvážení celé situace se rozhodlo zastupitelstvo přijat Usnesení 13/18Z/2013, které celou situaci ošetřuje složením kauce ze strany těžební společnosti.