• IMG_2557.JPG
 • IMG_2627.JPG
 • IMG_2456.JPG
 • IMG_2542.jpg
 • IMG_2572.JPG
 • IMG_2582.JPG
 • IMG_2592.JPG
 • IMG_2593.JPG
 • IMG_2594.JPG
 • IMG_2598.JPG
 • IMG_2646.JPG
 • IMG_2652.JPG
 • IMG_2662.JPG
 • IMG_2664.JPG

Usnesení zastupitelstva 20Z/2013

Usnesení 1/20Z/2013 Zastupitelstvo obce Podkopná Lhota určuje zapisovatelem ze zasedání zastupitelstva p. Marcela Mahďáka a ověřovatele p. Zdeňka Šlahaře společně s p. Markem Marušákem.
Hlasování:                        Pro: 7                       Proti: 0                    Zdrželi se hlasování: 0

Usnesení 2/20Z/2013 Starosta seznámil zastupitelstvo se změnami ve Stanovách svazku obcí (v odst. I doplnění členských obcí Hrobice, Ostrata a Kašava; v odst. IX doplněno složení pracovního výboru; v odst. XIV ustanovení tříčlenného orgánu). Po přednesených změnách bylo vyvoláno hlasování pro přijetí změn.
Hlasování:                        Pro: 7                       Proti: 0                    Zdrželi se hlasování: 0

Usnesení 3/20Z/2013 Zastupitelstvo bylo seznámeno s žádostí MAS VaS o prominutí půjčky za rok 2013 na členské příspěvky ve výši 8 652 Kč, která bude následně využita na dotační období 2014 – 2020 – nové plánovací období. Zastupitelstvo souhlasí s prominutím půjčky a úroků, ale zároveň se usneslo, že žádá, aby prominutá půjčka byla zahrnuta na úhradu členských příspěvků za rok 2014. Pokud to nebude možné, souhlasí s uhrazením částky. Po projednání žádosti a všech náležitostí bylo vyvoláno hlasování.
Hlasování:                        Pro: 7                       Proti: 0                    Zdrželi se hlasování: 0

Usnesení 4/20Z/2013 Starosta sdělil zastupitelům žádost pana Ivana Sobotoviče a paní Šárky Sobotovičové týkající se odkupu části obecního pozemku na p.č. 56/1 v k.ú. Podkopná Lhota o celkové výměře 288 m2. Druh pozemku: ostatní plocha využívaná jako ostatní komunikace. Důvodem žádosti je užívání části předmětného pozemku společně s pozemkem p.č. 128 na němž je situován RD s č.p. 101, který se zmiňovaným pozemkem sousedí. Na základě skutečnosti, že přes předmětnou parcelu vede veřejná infrastruktura v majetku obce (obecní vodovod a plynovodní potrubí), se obecní zastupitelstvo rozhodlo, že s žadatelem bude sepsána smlouva o bezplatném užívání na dobu neurčitou.
Hlasování:                        Pro: 7                       Proti: 0                    Zdrželi se hlasování: 0

Usnesení 5/20Z/2013 Starosta sdělil zastupitelům informace o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje na úhradu vzniklých a uhrazených výdajů za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 za uskutečněný zásah jednotky SDH Podkopná Lhota na výzvu krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje a za výdaje vzniklé na věcném vybavení neinvestiční povahy, které zůstává v majetku obce. Po projednání smlouvy bylo vyvoláno hlasování.
Hlasování:                        Pro: 7                       Proti: 0                    Zdrželi se hlasování: 0

Usnesení 6/20Z/2013 Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2014, kdy bude Obec Podkopná Lhota hospodařit s výdajovou částí 1/12 rozpočtu obce na rok 2013, což činí 260 000 Kč.
Hlasování:                        Pro: 7                       Proti: 0                    Zdrželi se hlasování: 0

Usnesení 7/20Z/2013 Starosta seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 3 týkajícím se přesunu finančních prostředků mezi jednotlivými rozpočtovými kapitolami. Po seznámení s jednotlivými přesuny hlasovalo zastupitelstvo následovně.
Hlasování:                        Pro: 7                       Proti: 0                    Zdrželi se hlasování: 0

Usnesení 8/20Z/2013 Starosta seznámil zastupitele o možnosti spolufinancování projektu na rozvoj turistiky v rámci Mikroregionu Slušovicko. Při spolupodílení se na tomto projektu budou v obci rozmístěny turistické informační panely a značeny stezky pro pěší turistiku. Po přednesení bližších informací bylo vyvoláno hlasování ve prospěch podpory a spolufinancování projektu „Turistika v mikroregionu Slušovicko“ následovně.
Hlasování:                        Pro: 6                       Proti: 0                    Zdrželi se hlasování: 1

9. Diskuze
O slovo se přihlásil pan Chromek, který se dotázal na problematiku financování obecního vodovodu. Především, zda je vodovod financován z obecního rozpočtu, nebo zda je z hlediska financovatelnosti soběstačný. Otázku zodpovězel starosta, který řekl, že je obecní vodovod soběstačný, přičemž při mimořádné situaci (výměna čerpadla) je oprava hrazena za spoluúčasti z obecního rozpočtu.

Následně se pan Chromek zeptal na oblast odkanalizování chatových oblastí, o nichž se zmiňoval Zlínský deník a na informaci k zateplení obecních budov a především realizaci těchto záměrů. Na vznesené dotazy odpověděl opět starosta obce následovně: informace o odkanalizování byla ve Zlínském deníku uvedena chybně a zateplení se bude týkat budovy Obecního úřadu a Smíšeného zboží.