• IMG_2557.JPG
 • IMG_2627.JPG
 • IMG_2456.JPG
 • IMG_2542.jpg
 • IMG_2572.JPG
 • IMG_2582.JPG
 • IMG_2592.JPG
 • IMG_2593.JPG
 • IMG_2594.JPG
 • IMG_2598.JPG
 • IMG_2646.JPG
 • IMG_2652.JPG
 • IMG_2662.JPG
 • IMG_2664.JPG

Usnesení zastupitelstva 21Z/2014

Usnesení 1/21Z/2014 Zastupitelstvo obce Podkopná Lhota určuje zapisovatelem ze zasedání zastupitelstva p. Marcela Mahďáka a ověřovatele p. Libora Baďuru společně s p. Josefem Minaříkem.
Hlasování:                        Pro: 8                       Proti: 0                    Zdrželi se hlasování: 0

Usnesení 2/21Z/2014 Starosta seznámil zastupitelstvo s vytvořeným rozpočtem obce Podkopná Lhota na rok 2014. Po ujasnění dotazů z řad zastupitelů týkajících se položky budování naučné stezky bylo vyvoláno hlasování ve prospěch přijetí rozpočtu.
Hlasování:                        Pro: 6                       Proti: 0                    Zdrželi se hlasování: 2

3.  Zastupitelstvo bylo seznámeno s výsledkem přezkoumání hospodaření obce Podkopná Lhota za rok 2013 vypracovaným Krajským úřadem Zlínského kraje. Zastupitelstvo bere uvedené informace na vědomí.

Usnesení 3/21Z/2014 Starosta sdělil zastupitelům skutečnost, že je dle provedeného přezkoumání nutné zrušit Usnesení 9/16Z/2013 o prodeji obecních pozemků p.č. 28/3, 42/15 a 1254/80 o celkové výměře 260 m2, vše v k.ú. Podkopná Lhota, žadateli p. Miroslavu Bořutovi. Následně vyvolal hlasování ve prospěch prodeje v rámci nového Usnesení z hlediska právní správnosti a platné posloupnosti.
Hlasování:                        Pro: 8                       Proti: 0                    Zdrželi se hlasování: 0

5. Starosta sdělil zastupitelům vyjádření těžební společnosti Lengal , která žádá zrušení Usnesení 13/18Z/2013 o složení kauce ve výši 100 000 Kč určené k opravám účelové komunikace využívané pro vyvážení dřeva z těžby. Společnost Lengal argumentuje, že v roce 2011 investovala do opravy účelové komunikace na p.č. 1226/1 v k.ú. obce Podkopná Lhota částku ve výši 341 212 Kč a v roce 2013 částku ve výši 27 402 Kč. Ve svém vyjádření společnost Lengal uvádí, že pokud nebude zrušeno výše uvedené Usnesení, bude po obci Podkopná Lhota požadovat uhrazení částky 368 619 Kč. Zastupitelstvo tuto skutečnost bere na vědomí, přičemž starosta obce uvedl, že bude v příštím týdnu uskutečněna schůzka s p. Lengalem a celá věc bude dále řešena dohodou.

Usnesení 4/21Z/2014 Zastupitelstvo bylo seznámeno s verzí průjezdu rallysprintu Kopná obcí Podkopná Lhota pro rok 2014. Dle vyjádření pořadatele p. Josefa Minaříka se jedná o totožný průjezd, jako v roce předešlém. Rychlostní zkouška v obci povede přes autobusovou točnu Moravan z níž naváže na obecní pozemní komunikaci vedoucí k bývalému areálu rekreačního střediska a závrším obce pak soutěžní vozidla projedou okolo rodinného domu p. Miroslava Balůska  a následně vyústí v blízkosti Kaple sv. Václava na pozemní komunikaci č. 4893, po níž budou pokračovat směrem k obci Trnava. Po přednesení tohoto návrhu bylo vyvoláno hlasování ve prospěch přijetí. Pořadatel zároveň informoval, že veškeré škody na obecním a soukromém pozemku uvede v případě jakéhokoliv poškození do původního stavu.
Hlasování:                        Pro: 7                       Proti: 0                    Zdrželi se hlasování: 1

Usnesení 5/21Z/2014 Pan Boris Baklík přednesl svůj návrh na výstavbu vesnického stavení na p.č. 1074/1 v k.ú. obce Podkopná Lhota, které bude prioritně určeno pro chov ovcí a výrobu korbačíků. Žádá zastupitelstvo o změnu územního plánu, jež by mu umožnila svůj záměr realizovat, přičemž následně by se jednalo s dalšími dotčenými orgány. Po projednání celé žádosti bylo vyvoláno hlasování proti realizaci tohoto záměru, ale zároveň pro změnu územního plánu obce Podkopná Lhota.
Hlasování:                        Pro: 8                       Proti: 0                    Zdrželi se hlasování: 0

9. Diskuze

V diskuzi vystoupil p. Řezník, který upozornil na to, že je nutné řešit pohyb koní po obecních komunikacích. Vysvětluje, že již několikrát upozorňoval majitele koní v obci na to, aby si veškeré výkaly, které zůstávají na komunikaci po vyjížďce s koňmi, následně bez zbytečného odkladu uklidili. Upozornil zastupitele, že se jedná o přestupek.

Následně vystoupil p. Uhlíř, který se připojil k p. Řezníkovi a žádal řešení situace s volně pobíhajícími psy některých majitelů, které ohrožují děti. Starosta ujistil oba vystoupené o tom, že dotčené majitelé osloví a upozorní na nápravu, popř. seznámí, že v případě nerespektování bude celá věc řešena v přestupkovém řízení.