• IMG_2557.JPG
 • IMG_2627.JPG
 • IMG_2456.JPG
 • IMG_2542.jpg
 • IMG_2572.JPG
 • IMG_2582.JPG
 • IMG_2592.JPG
 • IMG_2593.JPG
 • IMG_2594.JPG
 • IMG_2598.JPG
 • IMG_2646.JPG
 • IMG_2652.JPG
 • IMG_2662.JPG
 • IMG_2664.JPG

Usnesení zastupitelstva 22Z/2014

Usnesení 1/22Z/2014 Zastupitelstvo obce Podkopná Lhota určuje zapisovatelem ze zasedání zastupitelstva p. Marcela Mahďáka a ověřovatele p. Marka Marušáka společně s p. Zdeňkem Šlahařem.
Hlasování:                        Pro: 9                       Proti: 0                    Zdrželi se hlasování: 0

2. Program zasedání zastupitelstva:

1. Schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Projednání odvolání místostarosty obce z funkce
4. Seznámení s výslednou zprávou o přezkumu hospodaření obce Podkopná Lhota za rok 2013 vyhotovenou Krajským úřadem Zlínského kraje
5. Schválení závěrečného účtu
6. Schválení počtu členů zastupitelstva na následující volební období
7. Žádost o odkup pozemků
8. Žádost o schválení zařazení území obce do územní působnosti MAS
9. Schválení pověření starosty
10. Schválení rozpočtového opatření
11. Příspěvek na narozené děti a malé fotbalisty
12. Projednání vydání informací pro občany obce Podkopná Lhota
13. Uzavření cesty v důsledku pořádání Bikerally Kopná
14. Diskuze
15. Závěr

Hlasování:                        Pro: 9                       Proti: 0                    Zdrželi se hlasování: 0

Usnesení 2/22Z/2014 Starosta seznámil zastupitele s žádostí o projednání odvolání místostarosty obce Podkopná Lhota, která vzešla z řad občanů na veřejné besedě s občany konané dne 2.5.2014 z důvodu střetu zájmu v probíhajícím soudním jednání a z důvodu již proběhlého jednání zastupitelstva, na němž hájil místostarosta p. Josef Minařík zájmy Sportovního klubu Podkopná Lhota, nikoliv zájmy obce a jejích občanů. Objasnění celé záležitosti se ujal p. Josef Minařík, který sdělil, že telefonicky starostovi sdělil, že se vzdal funkce předsedy sportovního klubu a následně před zastupiteli předložil zápis ze dne 7.3.2014 z Valné hromady sešlé na penzionu Kopná, které se účastnili Minařík Josef, Podéšť Vladimír, Minařík Radek, Bořuta Vlastimil, Minařík Lubomír st., Minařík Lubomír ml. a zapisovatel Jiřina Suchánková. Na valné hromadě uvedl p. Josef Minařík, že se vzdává funkce předsedy Sportovního klubu Podkopná Lhota. Zastupitelstvu zároveň sdělil, že novým předsedou byl zvolen p. Podéšť. Následně k celé věci sdělil p. L. Minařík, J. Minařík, M. Vyvlečka a I. Zinrák, že nevidí z hlediska střetu zájmu důvod k odvolání místostarosty. Po další debatě proběhlo hlasování následovně:
Hlasování:                        Pro: 1                       Proti: 1                    Zdrželi se hlasování: 7

Usnesení 3/22Z/2014 Starosta seznámil zastupitele s výslednou zprávou o přezkumu hospodaření obce Podkopná Lhota za rok 2013 vyhotovenou Krajským úřadem Zlínského kraje. Po přednesení zprávy vzešlo několik dotazů z řad zastupitelů týkajících se jednotlivých chyb a po objasnění dotazů proběhlo hlasování. Obec přijímá opatření k napravení chyb a touto nápravou pověřuje starostu ke 31.10.2014.
Hlasování:                        Pro: 9                       Proti: 0                    Zdrželi se hlasování: 0

Usnesení 4/22Z/2014 Zastupitelstvo bylo seznámeno se závěrečným účtem obce za uplynulý rok 2013. Závěrečný účet byl schválen s výhradami. Zároveň zastupitelstvo obce nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů věrný a poctivý obraz finanční situace účetní jednotky a proto účetní závěrku obce Podkopná Lhota za rok 2013 schvaluje.
Hlasování:                        Pro: 9                       Proti: 0                    Zdrželi se hlasování: 0

Usnesení 5/22Z/2014 Zastupitelstvo projednalo dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích počet členů zastupitelstva obce volených na následující volební období. V komunálních volbách konaných dne 10.10.2014  a 11.10.2014 bude do zastupitelstva obce Podkopná Lhota voleno 9 členů.
Hlasování:                        Pro: 9                       Proti: 0                    Zdrželi se hlasování: 0

Usnesení 6/22Z/2014 Starosta seznámil zastupitele s žádostí p. Marka a pí. Renaty Vyvlečkových o odkup části obecního pozemku nacházejícím se na p.č. 67/2 v k.ú. obce Podkopná Lhota (trvalý travní porost) o výměře 4 m2 (celková výměra parcely: 782 m2). Důvodem je umístění studny na uvedeném pozemku zásobující rodinný dům žadatelů. Zastupitelstvo hlasuje ve prospěch odprodeje následovně, přičemž cenu za m2 stanoví Finanční úřad.
Hlasování:                        Pro: 9                       Proti: 0                    Zdrželi se hlasování: 0

Usnesení 7/22Z/2014 Starosta seznámil zastupitele s žádostí p. Zdeňka Macíka o odkup obecních pozemků nacházejícím se na p.č. 1053/8 (ostatní plocha)  a 1053/10 (ostatní plocha) v k.ú. obce Podkopná Lhota o celkové výměře 651 m2. Důvodem je vyřešení přístupu k rodinnému domu žadatele. Zastupitelstvo hlasuje ve prospěch odprodeje následovně, přičemž cenu za m2 stanoví Finanční úřad.
Hlasování:                        Pro: 9                       Proti: 0                    Zdrželi se hlasování: 0

Usnesení 8/22Z/2014 Starosta seznámil zastupitele s žádostí o MAS VaS o schválení zařazení území obce do územní působnosti z důvodu možnosti žádání o podporu implementace své strategie SCLLD a následné možnosti čerpat dotace. Tímto zařazením do území působnosti nevznikají finanční závazky vůči MAS. Zastupitelstvo obce Podkopná Lhota tedy schvaluje zařazení území obce do územní působnosti Místní akční skupiny Vizovicko a Slušovicko na období 2014 – 2020. Schválením zařazení do územní působnosti SCLLD obci nevznikají finanční závazky vůči MAS.
Hlasování:                        Pro: 9                       Proti: 0                    Zdrželi se hlasování: 0

Usnesení 9/22Z/2014 Starosta seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením týkajícím se přesunu finančních prostředků mezi jednotlivými rozpočtovými kapitolami. Po seznámení s jednotlivými přesuny hlasovalo zastupitelstvo následovně.
Hlasování:                        Pro: 9                       Proti: 0                    Zdrželi se hlasování: 0

Usnesení 10/22Z/2014 Starosta seznámil zastupitele s žádostí o pověření schvalovat rozpočtová opatření jednotlivých položek do výše hodnoty 10 000 Kč. Po ujasnění žádosti proběhlo hlasování o pověření starosty ve věci provádění rozpočtových opatření do výše hodnoty 10 000 Kč následovně.
Hlasování:                        Pro: 9                       Proti: 0                    Zdrželi se hlasování: 0

Usnesení 11/22Z/2014 Starosta seznámil zastupitele s myšlenkou, aby všechny narozené děti včetně dříve narozených získaly od obce finanční dar (celkem 4 děti). Finanční dar by měl být určen i pro malé sportovce, kteří provozují sportovní činnost jak pod hlavičkou obce Podkopná Lhota, tak pod hlavičkou obce Trnava. Každému takovému narozenému dítěti náleží dar ve výši 2 000 Kč. Celou věc vysvětlil p. L. Minařík, že příspěvek na žáky nelze dát fyzicky dětem, nichž se to týká, ale sportovnímu klubu. Příspěvek na sportovce nelze v tomto znění uskutečnit.
Hlasování:                        Pro: 9                       Proti: 0                    Zdrželi se hlasování: 0

Usnesení 12/22Z/2014 Pan Josef Minařík předložil žádost o povolení uzávěry pozemní komunikace v sobotu 9.8.2014 za účelem konání Bikerally Kopná. Předpokládaný čas uzávěry 8.00 – 14.00 (cca 150 m pod autobusovou točnou). Bude zřízena značená objízdná trasa od Trnavy u Gábů. Dále pak pořadatel žádá o uzavření místní komunikace od mostu u Lípy – RD p. Balůska – k Moravanu a následně k autobusové točně.
Hlasování:                        Pro: 8                       Proti: 0                    Zdrželi se hlasování: 1

13. Projednání vydání informací obce pro občany obce Podkopná Lhota

K vydání informací pro občany obce Podkopná Lhota se dotázal p. Minařík Lubomír a zeptal se starosty obce na to, kdo vydal informace pro občany obce. Na to zodpověděl starosta, že vydání zpravodaje měl na starosti on. Dále se pan Minařík dotázal na skutečnost, jakým způsobem byly distribuovány tyto informace. Opět odpověděl starosta, že zpravodaje byly distribuovány na besedě s občany a následně občanům do schránek. Další dotaz se týkal smluv o odběru vody, u nichž vytkl, že není pravda, že bývalá smlouva o odběru vody byla špatná (obec Vlčková dle slov p. Minaříka funguje s touto jednostránkovou smlouvou dodnes). Na to zodpověděl starosta obce, že podnět na změnu smlouvy vzešel z kontroly Krajského úřadu, který následně nové smlouvy akceptoval.

Další dotaz zazněl k problematice veřejně prospěšných pracovníků, kde p. Minařík poukázal na to, že mezi pracovníky se objevuje sestra a švagrová p. Jakuby. Na to starosta reagoval a sdělil, že se nejedná o zvýhodňování, nýbrž o to, že osoby žijící v Podkopné Lhotě neměly o VPP zájem. Poté zazněl dotaz k finančním ztrátám vzniklých absencí výběru nájemného. Pan Minařík sdělil, že obec i přesto všechno měla za daných podmínek příjem 20 000 Kč ročně. Dále se vyjádřil k příjmům z kadeřnictví, že vyúčtování ušlého zisku není zcela fér a na to kontroval p. J. Minařík, který sdělil, že má zápis ze zastupitelstva z 8.11.1991 na němž jedním z bodů bylo projednání určení nájmu za kadeřnictví. V zápise bylo uvedeno, že bude hrazena skutečně spotřebovaná elektřina. Na to reagoval p. Baďura, který řekl, že nic takového nebylo možné ani udělat. A dotázal se pana L. Minaříka, jak bylo možné spočítat spotřebu, když nebylo odběrné místo vybaveno měřičem spotřeby el. energie. K tomu opět vystoupil p. L. Minařík, který se jej zeptal, proč to nenapadl dřív a sdělil p. Baďurovi, aby to dál neřešil. Další dotaz L. Minaříka byl směřován na vyřešení hyzdícího okolí zbořeného domu v blízkosti RD p. Nábělka a že se mu nelíbí prezentace, že obec tento hýzdící stav vyřešila. Na to reagoval p. Baďura s p. Marušákem a p. Knedlovou a sdělili, že obec vyřešila tento problém tím, že na podruhé hlasovala pro prodej tohoto pozemku a vlastníci tak mohli zbořeniště na vlastní náklady uklidit, za což jim patří uvedené poděkování. Poslední dotaz se týkal problematiky právního zastoupení obce před soudními řízeními, především nákladů za obhajobu. Starosta přislíbil, že tyto náklady předloží při dalším jednání zastupitelstva.

14. Diskuze

V diskuzi vystoupil starosta obce, který informoval o zrušení zástavního práva pro společnost IMOS, které vázlo na budově obecního úřadu.

Následně starosta přečetl zápis ze dne 7.3.2014 z Valné Hromady Sportovního klubu Podkopná Lhota, v němž byla uvedena také žádost pana Vladimíra Podéště o zrušení reklamy Sportovního klubu na webu obce Podkopná Lhota, jelikož již nebude tento sportovní klub dále vystupovat pod hlavičkou obce a obec se na chodu fotbalového klubu nepodílí.

Dále byli zastupitelé informováni o stížnosti paní Ing. Zuzany Píštecké, která poukazovala na rušení nočního klidu hlasitou reprodukcí hudby, hulákáním do megafonu a ohňostroji v prostorách penzionu Kopná, nebo myslivecké chaty. Konkrétně poslední dvě akce Rallysprint Kopná a 14.6.2014. Paní Píštecká zažádala zastupitelstvo o řešení celé věci vydáním např. veřejné vyhlášky.

Dotaz p. Josefa Minaříka k dořešení příjezdové komunikace k RD manželů Zinrákových. K celé věci místostarosta sdělil, že již situaci řešil, ale následně ji předal starostovi k řešení a zeptal se, zda bylo vymazáno věcné břemeno. Dále zažádal, aby bylo na katastrálním úřadě věcné břemeno vymazáno.

Následně vystoupil p. Šlahař, který se dotázal, proč neproběhla při výměně spojkové lamely na hasičské cisterně i oprava rychlostního stupně č. 1 na převodovce. Starosta zodpověděl, že v době opravy nebylo možné sehnat vadný komponent. Následně vystoupil pan J. Minařík a dále připomněl projednání zrušení stavební uzávěry v roce 2016. Na závěr vystoupil pan I. Zinrák, který se zeptal, jak se budou řešit vydané informace pro občany obce. Na tuto otázku nebylo zodpovězeno.