• IMG_2557.JPG
 • IMG_2627.JPG
 • IMG_2456.JPG
 • IMG_2542.jpg
 • IMG_2572.JPG
 • IMG_2582.JPG
 • IMG_2592.JPG
 • IMG_2593.JPG
 • IMG_2594.JPG
 • IMG_2598.JPG
 • IMG_2646.JPG
 • IMG_2652.JPG
 • IMG_2662.JPG
 • IMG_2664.JPG

Usnesení zastupitelstva 23Z/2014

Usnesení 1/23Z/2014 Zastupitelstvo obce Podkopná Lhota určuje zapisovatelem ze zasedání zastupitelstva p. Marcela Mahďáka a ověřovatele p. Libora Baďuru společně s p. Ivanem Zinrákem.
Hlasování:                        Pro: 8                       Proti: 0                    Zdrželi se hlasování: 0

2. Program zasedání zastupitelstva:

1. Schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Schválení vodovodní přípojky pro p. Josefa Křemečka
4. Schválení veřejnoprávní smlouvy
5. Schválení smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití z obalů
6. Schválení smlouvy pro zajištění dotace na obnovu majetku poškozeného při mimořádné události
7. Schválení žádosti o dotaci na opravu komunikace k Malčíkům
8. Schválení přípohraniční spolupráce
9. Schválení rozpočtového opatření
10. Dar pro sportovce
11. Žádost o uzávěru cesty – Mikuláš rally
12. Diskuze
13. Závěr
Hlasování:                        Pro: 8                       Proti: 0                    Zdrželi se hlasování: 0

Usnesení 2/23Z/2014 Starosta seznámil zastupitele s žádostí p. Josefa Křemečka o připojení na obecní vodovod obce Podkopná Lhota. Žádost se týká připojení 1 RD stojícího na p.č. 632/1 v k.ú. obce Podkopná Lhota. Zastupitelstvu bylo dále připomenuto, že již jednou věc projednávalo a přijalo Usnesení 5/16Z/2013. Na základě přijatého Usnesení a vyjádření v rámci stavebního řízení hlasovalo zastupitelstvo obce Podkopná Lhota ve prospěch připojení žadatele na vodovodní řád pod podmínkou uhrazení připojovacího poplatku ve výši 6 000 Kč následovně:
Hlasování:                        Pro: 7                       Proti: 0                    Zdrželi se hlasování: 1

Usnesení 3/23Z/2014 Starosta seznámil zastupitele s navrženou veřejnoprávní smlouvou týkající se sociální a právní ochrany dětí, kterou by dle ustanovení ve smlouvě realizovala obec s rozšířenou působností Vizovice. Za poskytování této služby by byl ORP Vizovice poskytován roční poplatek ve výši 9 600 Kč. Dle uvedených informací hlasovalo zastupitelstvo ve věci přijetí smlouvy následovně:
Hlasování:                        Pro: 0                       Proti: 8                    Zdrželi se hlasování: 0

Usnesení 4/23Z/2014 Zastupitelstvo bylo seznámeno se smlouvou společnosti Eko-kom, a.s., která bude pro obec Podkopná Lhota zajišťovat sběr vyprodukovaného odpadu (nebezpečný odpad, komunální odpad, plasty, sklo) a na základě množství odpadu bude obci poskytovat finanční hotovost. Návrh smlouvy je koncipován na dobu neurčitou.
Hlasování:                        Pro: 8                       Proti: 0                    Zdrželi se hlasování: 0

Usnesení 5/23Z/2014 Zastupitelé byli seznámeni s možností využití dotací na opravu místních účelových komunikací. Dle konzultace s Krajským úřadem Zlínského kraje, oddělením pro zvláštní úkoly, lze zažádat o dotaci na opravu místní účelové komunikace na p.č. 1219/2 v k.ú. obce Podkopná Lhota o celkové výměře 890 m2. Pro zahájení dotačního řízení je nutné nejprve uzavřít smlouvu s odpovědnou osobou na zpracování projektové dokumentace – p. Damaškem. Po ujasnění několika dotazů bylo vyvoláno hlasování.
Hlasování:                        Pro: 8                       Proti: 0                    Zdrželi se hlasování: 0

Usnesení 6/23Z/2014 Zastupitelé projednali možnost podání žádosti o dotaci na opravu komunikace k Malčíkům na ministerstvo pro místní rozvoj. Oprava se týká poškozené komunikace ležící na pozemku p.č. 1219/2 v k.ú. obce Podkopná Lhota. Po projednání všech náležitostí bylo vyvoláno hlasování ve prospěch podání žádosti.
Hlasování:                        Pro: 8                       Proti: 0                    Zdrželi se hlasování: 0

Usnesení 7/23Z/2014 Z důvodu vyšší možnosti získání dotace pro obec Podkopná Lhota byl osloven starosta obce Lúky pod Makytou, zda by měl zájem s obcí Podkopná Lhota uzavřít přípohraniční spolupráci. Zastupitelstvo obce Lúky pod Makytou s touto spolupráci souhlasí. Aby bylo možné uzavřít vzájemnou smlouvu a přiblížit se k získání různých evropských dotačních grantů s vysokým stupněm krytí, je nutný oboustranný souhlas. Po ujasnění několika dotazů bylo vyvoláno hlasování o podpisu přípohraniční spolupráce.
Hlasování:                        Pro: 8                       Proti: 0                    Zdrželi se hlasování: 0

Usnesení 8/23Z/2014 Starosta seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením týkajícím se přesunu finančních prostředků mezi jednotlivými rozpočtovými kapitolami (týká se prostředků § 3429 a § 5512). Po seznámení s jednotlivými přesuny bylo vyvoláno hlasování.
Hlasování:                        Pro: 8                       Proti: 0                    Zdrželi se hlasování: 0

Usnesení 9/23Z/2014 Zastupitelstvo se usneslo, že poskytne jednorázovou finanční částku na  dětské sportovce pro pokrytí sportovního vybavení ve výši 10 000 Kč. Celkem se jedná o 5 sportovců.
Hlasování:                        Pro: 7                       Proti: 0                    Zdrželi se hlasování: 1

Usnesení 10/23Z/2014 Starosta seznámil zastupitele s žádostí p. Josefa Minaříka o uzávěru části pozemní komunikace č. 4893 z důvodu pořádání Mikuláš rally, která bude probíhat v sobotu 6.12.2014 v době od 12 – 15 hodin. Uzávěra se bude týkat úseku od společnosti FAGUS po Kapli sv. Václava a dále účelové komunikace vedoucí v blízkosti RD p. Balůska, následně k autobusové točně Moravan a směrem do obce Kašava. Po projednání trasy uzávěry proběhlo hlasování ve prospěch přijetí.
Hlasování:                        Pro: 8                       Proti: 0                    Zdrželi se hlasování: 0

11. Diskuze

Starosta seznámil zastupitele s informací, že v příštím týdnu proběhne setkání vozidel MINI. Tato vozidla budou v rámci společenské akce setkání projíždět i obcí Podkopná Lhota. Celkem by mělo projíždět cca 100 vozidel.

Následně vystoupil p. Josef Minařík, který sdělil, že se jej spousta obyvatel obce dotazuje, jak je možné, že v budově, která byla prodána za účelem vybudování domova důchodců je zřízen komerční objekt. Na to navázal L. Minařík, že budova neplní záměr, ke kterému byla prodána. Dále starosta seznámil, že v kupní smlouvě je uvedeno: z objektu má být vybudován dům pro seniory. Dle L. Minaříka je nutné se zeptat, kdy bude budova otevřena jako dům pro seniory. Závěrem se zastupitelstvo shodlo, že bude p. Vinter osloven s otázkou, k jakému účelu je předmětná nemovitost určena.