• IMG_2557.JPG
 • IMG_2627.JPG
 • IMG_2456.JPG
 • IMG_2542.jpg
 • IMG_2572.JPG
 • IMG_2582.JPG
 • IMG_2592.JPG
 • IMG_2593.JPG
 • IMG_2594.JPG
 • IMG_2598.JPG
 • IMG_2646.JPG
 • IMG_2652.JPG
 • IMG_2662.JPG
 • IMG_2664.JPG

Usnesení zastupitelstva 1Z/14-18/2014

Usnesení 1/1Z/14-18/2014 Zastupitelstvo obce Podkopná Lhota určuje zapisovatelem ze zasedání zastupitelstva p. Marcelu Kovalovou a ověřovatele p. Marka Marušáka společně s p. Irenou Knedlovou. Předsedajícím je současný starosta p. Josef Jakuba.
Hlasování:                        Pro: 9                       Proti: 0                    Zdrželi se hlasování: 0

Usnesení 2/1Z/14-18/2014 Starosta seznámil zastupitele s připraveným programem jednání. Následně bylo vyvoláno hlasování ve prospěch přijetí.

1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
2. Složení slibu člena zastupitelstva obce
3. Schválení programu
4. Volba starosty a místostarosty
a) určení počtu místostarostů
b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
d) volba starosty
e) volba místostarosty
5. Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b) volba předsedy finančního výboru
c) volba předsedy kontrolního výboru
d) volba členů finančního výboru
e) volba členů kontrolního výboru
6. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)
7. Pověření člena zastupitelstva ke spolupráci s pořizovatelem územního plánu
8. Projednání schválení veřejnoprávní smlouvy
9. Schválení pověření starosty podpisem Veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel
10. Volba správce vodovodního řádu – pracovní komise
11. Diskuze
12. Závěr
Hlasování:                        Pro: 9                       Proti: 0                    Zdrželi se hlasování: 0

Usnesení 3/1Z/14-18/2014 Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo mělo na funkční období let 2014-2018 jednoho místostarostu. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko a ti s tímto návrhem souhlasili. Následně proběhlo hlasování pro jediný vznesený návrh.
Hlasování:                        Pro: 9                       Proti: 0                    Zdrželi se hlasování: 0

Usnesení 4/1Z/14-18/2014 Předsedající navrhl, aby funkce starosty obce byla vykonávána jako uvolněná ve smyslu § 71 zákona o obcích. Každý zastupitel měl možnost sdělit své stanovisko, nikdo této možnosti však nevyužil a opět proběhlo hlasování.
Hlasování:                        Pro: 9                       Proti: 0                    Zdrželi se hlasování: 0

Usnesení 5/1Z/14-18/2014 Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a místostarosty veřejně hlasováním. Člen zastupitelstva pan Jan Řezník dal návrh, že pokud bude na funkci starosty popř. místostarosty jeden kandidát, bude hlasování veřejné, pokud budou navrženi 2 a více kandidátů, bude hlasování tajné. Starosta dal o tomto návrhu hlasovat.
Hlasování:                        Pro: 9                       Proti: 0                    Zdrželi se hlasování: 0

Usnesení 6/1Z/14-18/2014 Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Byly podány následující návrhy: Členka zastupitelstva pí. Irena Knedlová navrhla zvolit do funkce starosty p. Josefa Jakubu a p. Ing. Marcel Mahďák navrhl pana Libora Baďuru. Nikdo další nebyl navržen, proto byly vyhotoveny hlasovací lístky s těmito 2 kandidáty.

Výsledky tajné volby hlasování pro kandidáta č. 1, p. Josefa Jakubu..
Hlasování:                        Pro: 3                       Proti: 6                    Zdrželi se hlasování: 0

Výsledky tajné volby hlasování pro kandidáta č. 2, p. Libora Baďuru.
Hlasování:                        Pro: 6                       Proti: 3                    Zdrželi se hlasování: 0

Usnesení 7/1Z/14-18/2014 Předsedající (nově zvolený starosta obce) vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty. Starosta obce p. Libor Baďura navrhl zvolit do funkce místostarosty Ing. Marcela Mahďáka. Nikdo jiný nebyl navržen, proto proběhla volba veřejným způsobem hlasování.
Hlasování:                        Pro: 8                       Proti: 0                    Zdrželi se hlasování: 1

Usnesení 8/1Z/14-18/2014 Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor, neboť funkční období výborů předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž každý z nich bude mít 3 členy. Jiný návrh podán nebyl, proto bylo vyvoláno hlasování.
Hlasování:                        Pro: 9                       Proti: 0                    Zdrželi se hlasování: 0

Usnesení 9/1Z/14-18/2014 Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního výboru. Byly podány následující návrhy: Starosta p. Libor Baďura navrhl zvolit do funkce předsedy finančního výboru pí. Irenu Knedlovou. Nikdo jiný nebyl navržen, proto proběhlo hlasování následovně.
Hlasování:                        Pro: 9                       Proti: 0                    Zdrželi se hlasování: 0

Usnesení 10/1Z/14-18/2014 Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního výboru. Byly podány následující návrhy: Starosta p. Libor Baďura navrhl zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru p. Jana Řezníka. Nikdo jiný nebyl navržen, proto proběhlo hlasování následovně.
Hlasování:                        Pro: 9                       Proti: 0                    Zdrželi se hlasování: 0

Usnesení 11/1Z/14-18/2014 Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci člena finančního výboru. Starosta obce navrhnul členy finančního výboru pí. Věru Manďákovou a p. Petra Gábu. Nikdo jiný nebyl navržen, proto proběhlo hlasování následovně.

Výsledky hlasování pro kandidáta paní Věru Manďákovou:
Hlasování:                        Pro: 9                       Proti: 0                    Zdrželi se hlasování: 0 

Výsledky hlasování pro pana Petra Gábu
Hlasování:                        Pro: 9                       Proti: 0                    Zdrželi se hlasování: 0

Usnesení 12/1Z/14-18/2014 Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci člena kontrolního výboru. Starosta obce navrhnul členy kontrolního výboru pana Josefa Jakubu a pana Marka Marušáka. Nikdo jiný nebyl navržen, proto proběhlo hlasování následovně.

Výsledky hlasování pro kandidáta pana Josefa Jakubu
Hlasování:                        Pro: 9                       Proti: 0                    Zdrželi se hlasování: 0 

Výsledky hlasování pro kandidáta pana Marka Marušáka:
Hlasování:                        Pro: 9                       Proti: 0                    Zdrželi se hlasování: 0

Usnesení 13/1Z/14-18/2014 Zastupitelstvo obce Podkopná Lhota v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanovuje odměnu za výkon funkce neuvolněného člena v hodnotě 0 Kč s tím, že se tato otázka v průběhu funkčního období  může znovu projednat a aktivně pracujícím členům stanovit odměnu.
Hlasování:                        Pro: 9                       Proti: 0                    Zdrželi se hlasování: 0

Usnesení 14/1Z/14-18/2014 Předsedající seznámil všechny přítomné členy zastupitelstva s informací, že je vhodné na základě výzvy ORP Vizovice určit člena zastupitelstva ke spolupráci s pořizovatelem územního plánu. Zastupitelstvo obce Podkopná Lhota pověřuje pana Ing. Mahďáka Marcela jako určeného zastupitele, ke spolupráci s pořizovatelem územního plánu, tj. Městským úřadem Vizovice, odborem stavebního úřadu, ve smyslu § 47, 51 a 53 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a to po dobu celého volebního období 2014 – 2018.
Hlasování:                        Pro: 8                       Proti: 1                    Zdrželi se hlasování: 0

Usnesení 15/1Z/14-18/2014 Zastupitelstvo projednalo Veřejnoprávní smlouvu mezi městem Vizovice a obcí Podkopná Lhota o výkonu přenesené působnosti v rozsahu stanoveném  v § 12 odst. 1 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a  o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Po projednání všech náležitostí veřejnoprávní smlouvy bylo vyvoláno hlasování ve prospěch schválení následovně.
Hlasování:                        Pro: 9                       Proti: 0                    Zdrželi se hlasování: 0

Usnesení 16/1Z/14-18/2014 Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem Veřejnoprávní smlouvy mezi městem Vizovice a obcí Podkopná Lhota o výkonu přenesené působnosti v rozsahu stanoveném  v § 12 odst. 1 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a  o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Hlasování:                        Pro: 9                       Proti: 0                    Zdrželi se hlasování: 0

Usnesení 17/1Z/14-18/2014 Starosta obce seznámil zastupitele se skutečností, že je nutné opět stanovit člena zastupitelstva, který bude vykonávat správu vodovodního řádu obce Podkopná Lhota. Do této funkce (pracovní komise – vodovod) navrhl p. Marka Marušáka, který se již v předešlém funkčním období (2010-2014) staral o vodovodní řád s péčí řádného hospodáře. Nikdo jiný nebyl navržen, proto proběhlo hlasování následovně.
Hlasování:                        Pro: 9                       Proti: 0                    Zdrželi se hlasování: 0