• IMG_2557.JPG
 • IMG_2627.JPG
 • IMG_2456.JPG
 • IMG_2542.jpg
 • IMG_2572.JPG
 • IMG_2582.JPG
 • IMG_2592.JPG
 • IMG_2593.JPG
 • IMG_2594.JPG
 • IMG_2598.JPG
 • IMG_2646.JPG
 • IMG_2652.JPG
 • IMG_2662.JPG
 • IMG_2664.JPG

Usnesení zastupitelstva 2Z/14-18/2014

1. Určení zapisovatele a ověřovatelů ze zasedání zastupitelstva
Usnesení 1/2Z/14-18/2014
 Zastupitelstvo obce Podkopná Lhota určuje zapisovatelem ze zasedání zastupitelstva paní Mgr. Martinu Vajďákovou a ověřovatele p. Marka Marušáka společně s p. Petrem Gábou. Předsedajícím je starosta obce p. Libor Baďura.
Hlasování:                        Pro: 7                       Proti: 0                    Zdrželi se hlasování: 0

2. Starosta seznámil přítomné s konečnou podobou předešlého zápisu ze dne 5. 11. 2014. V zápise byly opraveny chyby ve jménech a některé nepřesné formulace.  Zápis je v konečné podobě vyložen k nahlédnutí.
Usnesení 2/2Z/14-18/2014
Zastupitelstvo schvaluje konečnou podobu zápisu ze dne 5. 11. 2014.
Hlasování:                        Pro: 7                       Proti: 0                    Zdrželi se hlasování: 0

3. Starosta předložil ke schválení následující program jednání zastupitelstva:
Usnesení 3/2Z/14-18/2014
Zastupitelstvo schvaluje předložený program jednání zastupitelstva obce.

1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
2. Seznámení s předešlým zápisem ze dne 5. 11. 2014
3. Schválení programu jednání
4. Projednání rezignace p. Ireny Knedlové na mandát zastupitele obce Podkopná Lhota
5. Obsazení uprázdněného mandátu
6. Volba předsedy a člena finančního výboru
7.Změna členů kontrolního výboru
8. Schválení jednacího řádu zastupitelstva
9. Dodatečné schválení smlouvy o zimním pluhování
10. Schválení smluv o provedení práce
11. Projednání a schválení indikativní nabídky
12. Schválení dodatku ke smlouvě RM GAS ze dne 23. 12. 2010
13. Projednání odkupu frézovaného asfaltu
14. Pověření starosty s disponováním finančního obnosu k pokrytí běžných nákladů
15. Zvolení zástupců obce do dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Slušovicko a MAS Vizovicko a Slušovicko
16. Projednání práv a povinností odběratelů vody z obecního vodovodu
17. Informování o zřízení pracovního místa na veřejně prospěšné práce
18. Informace o stavu soudních sporů
19. Schválení rozpočtového provizoria
20. Návrh a schválení inventarizační komise
21. Schválení rozpočtových opatření
22. Různé – návrh p. Josefa Jakuby: žádost o umístění sídla SDH Podkopná Lhota
23. Diskuze
24. Závěr
Hlasování:                        Pro: 7                       Proti: 0                    Zdrželi se hlasování: 0

4. Projednání rezignace paní Ireny Knedlové na mandát zastupitele obce Podkopná Lhota

Starosta obce seznámil zastupitele s písemnou rezignací paní Ireny Knedlové na mandát zastupitele obce Podkopná Lhota, kterou obdržel dne 12. 12. 2014. Vyjádření paní Knedlové je přílohou zápisu ze zasedání zastupitelstva. Paní Knedlové tak zanikl mandát dne 12. 12. 2014. Dle zákona o volbách do zastupitelstev obcí nastupuje na uprázdněný mandát náhradník z kandidátní listiny téže volební strany a to následující den po dni, kdy byla rezignace doručena starostovi obce (§ 56 zák. č. 491/2001 Sb.). Náhradníkem je paní Dagmar Hynčicová.

5. Obsazení uprázdněného mandátu

Starosta informoval zastupitele, že v pondělí dne 15. 12. 2014 bylo paní Dagmar Hynčicové předáno písemné osvědčení o tom, že se dne 13. 12. 2014 stala členkou zastupitelstva obce Podkopná Lhota. Paní Hynčicová tak byla zároveň pozvána na zasedání zastupitelstva konané dne 19. 12. 2014, kde zároveň složí slib zastupitele obce Podkopná Lhota. V pátek dne 19.12.2014 přijal starosta obce od paní Hynčicové písemnou rezignaci na mandát zastupitele obce Podkopná Lhota. Vyjádření paní Hynčicové je přílohou zápisu ze zasedání zastupitelstva. Paní Hynčicové tak zanikl mandát dne 19. 12. 2014. Mandát proto zůstává uprázdněn do konce funkčního období zastupitelstva obce.

6. Volba předsedy a členů finančního výboru
Usnesení 4/2Z/14-18/2014 
V reakci na odstoupení předsedkyně finančního výboru paní Ireny Knedlové navrhl starosta obce na funkci předsedy finančního výboru dosavadní členku paní Věru Manďákovou.

Výsledky hlasování pro kandidáta paní Věru Manďákovou.
Hlasování:                        Pro: 7                       Proti: 0                    Zdrželi se hlasování: 0

Následně je nutné doplnit finanční výbor složený z paní Věry Manďákové a Petra Gáby o dalšího člena. Na pozici 3. člena finančního výboru obce Podkopná Lhota navrhuje starosta obce pana Marka Marušáka.

Výsledky hlasování pro kandidáta pana Marka Marušáka.
Hlasování:                        Pro: 7                       Proti: 0                    Zdrželi se hlasování: 0

7. Změna členů kontrolního výboru – Petr Gába nahrazuje Marka Marušáka
Usnesení 5/2Z/14-18/2014 V důsledku snížení počtu členů obecního zastupitelstva je nutné provést i reorganizaci kontrolního výboru. Jeho dosavadními členy jsou pan Jan Řezník, pan Josef Jakuba a pan Marek Marušák. Jelikož člen zastupitelstva pan Marek Marušák je nově členem finančního výboru, kontrolního výboru a pracovní komise – vodovod navrhuje starosta obce, aby pana Marka Marušáka nahradil v kontrolním výboru pan Petr Gába.

Výsledky hlasování pro kandidáta pana Petra Gábu.
Hlasování:                        Pro: 7                       Proti: 0                    Zdrželi se hlasování: 0

8. Starosta předložil ke schválení Jednací řád zastupitelstva obce Podkopná Lhota. Návrh jednacího řádu byl zastupitelům obce předán na minulém zasedání 5. 11. 2014. Do textu tohoto návrhu jednacího řádu byly zapracovány došlé připomínky. Po schválení tohoto dokumentu se bude zastupitelstvo tímto jednacím řádem řídit. Jednací řád je závazný pro všechny zastupitele i ostatní přítomné občany.
Usnesení 6/2Z/14-18/2014 
Zastupitelstvo schvaluje projednaný Jednací řád zastupitelstva obce Podkopná Lhota a ukládá všem členům zastupitelstva, jakož i na jednání přítomným občanům plně respektovat a dodržovat pravidla zakotvená v Jednacím řádu obce Podkopná Lhota.
Hlasování:                        Pro: 7                       Proti: 0                    Zdrželi se hlasování: 0

9. Starosta předložil k dodatečnému schválení smlouvu o zimním pluhování uzavřenou nově s panem Petrem Jarcovjákem. Smlouva byla uzavřena v intencích smlouvy z roku 2013 před jednáním zastupitelstva proto, aby byla připravena údržba místních komunikací pro případ nepříznivého počasí, které mohlo nastat i před plánovaným jednáním.
Usnesení 7/2Z/14-18/2014 
Zastupitelstvo schvaluje podepsanou smlouvu o zimním pluhování
.
Hlasování:                        Pro: 7                       Proti: 0                    Zdrželi se hlasování: 0

10. Schválení dohod o provedení práce
Usnesení 8/2Z/14-18/2014 
Starosta předložil ke schválení dohody o provedení práce pro obec pro pana Marušáka Marka – práce se zajištěním provozu obecního vodovodu – odměna ve výši 5 000 Kč, paní Vítkovou Miluši – praní prádla z kulturního zařízení – odměna 1 500 Kč, paní Hanákovou Miladu – pečení cukroví na setkání seniorů a mikulášskou nadílku – odměna ve výši 1 200 Kč a paní Hradilíkovou Miriam – provoz obecní knihovny – odměna ve výši 2 000 Kč.
Hlasování:                        Pro: 6                       Proti: 1                    Zdrželi se hlasování: 0

11. Starosta předložil ke schválení indikativní nabídku služeb Komerční banky (sídlo: Třída Tomáše Bati 152, Zlín) pro Obec Podkopná Lhota vyhotovenou dne 5. 12. 2014 a určenou k řešení snížení nákladů obce při úhradě zbylého dluhu vůči společnosti RM GAS a Finančnímu úřadu pro Zlínský kraj. Jedná se o druh úvěru na krytí provozních a investičních potřeb
Usnesení 9/2Z/14-18/2014 
Zastupitelstvo schvaluje projednanou indikativní nabídku Komerční banky ze dne 5. 12. 2014 a zároveň pověřuje starostu a místostarostu podpisem smlouvy o úvěru na krytí provozních a investičních potřeb.
Hlasování:                        Pro: 7                       Proti: 0                    Zdrželi se hlasování: 0 

12. Starosta předložil ke schválení Dodatek č. 1 ke smlouvě s RM GAS ze dne 23. 12. 2010. Dodatek nově upravuje termín k úhradě dluhu 1.600 000 Kč do 31. 1. 2015 místo původního 31. 12. 2014
Usnesení 10/2Z/14-18/2014 
Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě  s RM GAS ze dne 23.12.2010 a ukládá starostovi obce oslovit druhou  smluvní stranu s požadavkem podepsat tento dodatek.
Hlasování:                        Pro: 7                       Proti: 0                    Zdrželi se hlasování: 0

13. Zastupitelstvo bylo seznámeno se záměrem realizace odkupu frézovaného materiálu na opravu místních komunikací.
Usnesení 11/2Z/14-18/2014 
Zastupitelstvo starostovi obce schvaluje případnou výhodnou možnost odkupu frézovaného asfaltu, který bude použit na opravu obecních účelových komunikací.
Hlasování:                        Pro: 7                       Proti: 0                    Zdrželi se hlasování: 0

14. Byl předložen návrh na stanovení výše limitu použití finančních prostředků obce starostou bez schválení zastupitelstvem obce pro operativní řešení nastalých provozních problémů. Byl navržen limit 20.000 Kč.
Usnesení 12/2Z/14-18/2014 
Zastupitelstvo schvaluje navržený limit 20.000 Kč k čerpání finančních prostředků obce starostou obce pro operativní řešení nastalých provozních problémů.
Hlasování:                        Pro: 7                       Proti: 0                    Zdrželi se hlasování: 0

15. Na základě požadavku Dobrovolného svazku Mikroregionu Slušovicko a MAS Vizovicko a Slušovicko byl za obec Podkopná Lhota byl do těchto svazku jako zástupce obce Podkopná Lhota navržen starosta obce Libor Baďura a člen zastupitelstva Jan Řezník.
Usnesení 13/2Z/14-18/2014 
Zastupitelstvo schvaluje starostu obce Libora Baďuru a pana Jana Řezníka jako zástupce obce Podkopná Lhota do dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Slušovicko a MAS Vizovicko a Slušovicko.
Hlasování:                        Pro: 7                       Proti: 0                    Zdrželi se hlasování: 0

16. Byla projednána práva a povinnosti odběratelů vody z obecního vodovodu s poukazem na uzavřené smlouvy s odběrateli o dodávce vody a zavedena sankční pravidla při porušení smlouvy nebo neplacení úhrad za odebranou vodu.
Usnesení 14/2Z/14-18/2014 
Zastupitelstvo schvaluje, že každý odběratel vody z obecního vodovodu je povinen uhradit poplatek za odebranou vodu nejpozději do 31. ledna.  Dále zastupitelstvo schvaluje sankční pravidla za porušení smlouvy a to v případě, že odběratel poruší ustanovení smlouvy o odběru vody, bude u něj uplatněna sankce za 1. upomínku 5 000 Kč, za 2. upomínku 10 000 Kč. Pokud ani po druhé upomínce neodstraní zjištěné závady, bude mu ihned přerušena dodávka vody. Stejná sankce bude uplatněna v případě, kdy odběratel nezaplatí vodné za odebranou vodu do stanoveného termínu. Pokud dojde k závadě na vodoměru, odběratel je povinen neprodleně nahlásit závadu na obci. Obec zakoupí  nový vodoměr, který odběrateli prodá. Pokud vznikne jakákoliv závada na přípojce vodovodu, která je vlastnictvím odběratele (mimo hlavní potrubí vodovodu, který je majetkem vlastníka vodovodu), hradí opravu v plné výši vlastník přípojky tj. odběratel.

Poškozený či nefunkční vodoměr byl zjištěn u pana Zdislava Bořuty, paní Ireny Knedlové a na odběrném místě Sportovního klubu Podkopná Lhota – hřiště v Trnavě. Tudíž se zastupitelstvo usneslo na úhradě platby za toto zúčtovací období (za rok 2014)  pro Zdislava Bořutu 500 Kč, pro Irenu Knedlovou 2 600 Kč a pro sportovní klub 63 320 Kč (zjištěno, že SK má nainstalovaný vodoměr opačně – částka stanovena odpočtem vycházejícím ze stavu na hlavním vodoměru).
Hlasování:                        Pro: 7                       Proti: 0                    Zdrželi se hlasování: 0

17. Na základě jednání s Úřadem práce ve Zlíně bylo dohodnuto zřízení jednoho pracovního místa veřejně prospěšných prací v obci. Toto místo, které je obsazeno panem Danielem Vítkem bude finančně dotováno Úřadem práce ve Zlíně. Zaměstnanec bude provádět práce na základě rozhodnutí starosty obce, který bude kontrolovat množství i kvalitu odvedené práce.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o zřízení pracovního místa veřejně prospěšných prací v obci Podkopná Lhota

18. Starosta obce přednesl návrh na schválení rozpočtového provizoria pro rok 2015.
Usnesení 15/2Z/14-18/2014 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové provizorium obce Podkopná Lhota na rok 2015, kdy bude Obec Podkopná Lhota hospodařit s výdajovou částí 1/12 rozpočtu obce na rok 2014 při dodržení podmínek daných platnými předpisy.
Hlasování:                        Pro: 7                       Proti: 0                    Zdrželi se hlasování: 0

19. Starosta obce předložil návrh na ustavení inventarizační komise, která provede inventarizaci majetku obce za rok 2014. Současně předložil návrh na členy inventarizační komise a to: předseda komise: Ing. Mahďák Marcel, členové komise: Machalíčková Růžena, Marušák Marek a Jakuba Josef.
Usnesení 16/2Z/14-18/2014 
Zastupitelstvo obce schválilo návrh starosty obce na ustavení inventarizační komise a personální obsazení beze změny.
Hlasování:                        Pro: 7                       Proti: 0                    Zdrželi se hlasování: 0

20. Starosta obce seznámil zastupitele s rozpočtovými opatřeními za rok 2014.
Usnesení 17/2Z/14-18/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje všechna rozpočtová opatření, které je nutné za rok 2014 učinit – viz. příloha zápisu ze zasedání zastupitelstva.
Hlasování:                        Pro: 7                       Proti: 0                    Zdrželi se hlasování: 0

21. Různé –  návrh p. Josefa Jakuby: žádost o umístění sídla SDH Podkopná Lhota. Pan Jakuba uvedl, že SDH bylo vedeno původně jako občanské sdružení. Po novém roce (tj. v roce 2015) bude převedeno na podpůrný spolek, proto požádal o schválení místa sídla na adrese hasičské zbrojnice Podkopná Lhota 37
Usnesení 18/2Z/14-18/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje místo sídla spolku SDH Podkopná Lhota na hasičské zbrojnici na drese Podkopná Lhota 37.
Hlasování:                        Pro: 7                       Proti: 0                    Zdrželi se hlasování: 0

22. Diskuze
Vznesené dotazy byly zodpovězeny 

 Rezignace paní Dagmary Hynčicové

 Rezignace paní Ireny Knedlové