• IMG_2557.JPG
 • IMG_2627.JPG
 • IMG_2456.JPG
 • IMG_2542.jpg
 • IMG_2572.JPG
 • IMG_2582.JPG
 • IMG_2592.JPG
 • IMG_2593.JPG
 • IMG_2594.JPG
 • IMG_2598.JPG
 • IMG_2646.JPG
 • IMG_2652.JPG
 • IMG_2662.JPG
 • IMG_2664.JPG

Kategorie — Aktuality

Změna systému slev na jízdném

Od 1. dubna 2022 mění stát systém slev na jízdném ve veřejné dopravě. Nové podmínky se dotknou i cestujících ve spojích Integrované dopravy Zlínského kraje. Bližší informace – viz. příloha:

Tisková zpráva – změna slev na jízdném

Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině – ZLK

KACPU ZLK se nově nachází v budově č. 1 bývalého areálu SVIT – ulice J. A. Bati. GPS souřadnice: 49.2237600N, 17.6605769E. 

Úhrada místních poplatků

Vážení občané, ucelené informace týkající se platby místních poplatků (poplatek za odpad, vodu, psa a pobyt) naleznete v hlavním menu v záložce „Úhrada poplatků

Údržba vegetace v blízkosti silnic II. a III. třídy ve Zlínském kraji

Ředitelství silnic Zlínského kraje žádá o údržbu vegetace – ořezání větví a stromů podél silnic II. a III. třídy. Zejména v zimním období hrozí vznik nebezpečných situací, kdy vlivem nepříznivých klimatických podmínek (vítr, sníh) mohou suché či jinak poškozené větve nebo stromy svým pádem do průjezdního profilu silnic II. a III. třídy negativně ohrozit bezpečnost silničního provozu. Proto jako pověřený správce silničního majetku ve vlastnictví Zlínského kraje ŘSZK upozorňuje, že:

– vlastník pozemku, z něhož vyrůstá vegetace (především dřeviny – stromy a keře), a který sousedí se silnicí nebo zasahuje do ochranného pásma silnice, tj. do vzdálenosti 15 m od osy vozovky nebo od osy přilehlého jízdního pásu silnice II. nebo III. třídy, je dle občanského zákoníku povinen provádět jejich pravidelnou údržbu, tj. ořezávání větví či vykácení starých poškozených stromů tak, aby nedocházelo ke škodám na životě zdraví či majetku fyzických či právnických osob

– v případě porušení této právní povinnosti vzniká odpovědnost vlastníka pozemku za vzniklou škodu, neboť dle výše cit. zákona je strom součástí pozemku.

Nedojde-li ze strany vlastníků, správců či nájemců k odstranění závadných stavů, budeme při jejich zjištění jakožto správci silnic II. a III. třídy ve vlastnictví Zlínského kraje povinni postupovat mimo jiné dle níže citovaných ustanovení zákona č. 13/1997 Sb. (zákon o pozemních komunikacích):

§ 35 Ochrana dálnice, silnice a místní komunikace

1) Vlastníci nemovitostí v sousedství dálnice, silnice a místní komunikace jsou povinni strpět, aby na jejich pozemcích byla provedena nezbytná opatření k zabránění sesuvů půdy, padání kamenů, lavin a stromů nebo jejich částí, vznikne-li toto nebezpečí výstavbou nebo provozem dálnice, silnice a místní komunikace nebo přírodními vlivy; vznikne-li toto nebezpečí z jednání těchto vlastníků, jsou povinni učinit nezbytná opatření na svůj náklad. O rozsahu a způsobu provedení nezbytných opatření a o tom, kdo je provede, rozhodne silniční správní úřad.

2) Silniční správní úřad zjišťuje zdroje ohrožování dálnice, silnice a místní komunikace a zdroje rušení silničního provozu na nich. Zjistí-li zdroj ohrožení jiný, než je uveden v odstavci 1, nařídí silniční správní úřad jeho provozovateli nebo vlastníku odstranění zdroje tohoto ohrožení. Nevyhoví-li provozovatel nebo vlastník zdroje ohrožení, silniční správní úřad rozhodne o odstranění zdroje ohrožení na jeho náklady.

Upozornění pro chovatele drůbeže – ptačí chřipka H5N1

Ptačí chřipka (subtyp H5N1) byla potvrzena u labutí na rybnících u Hulína ve Zlínském kraji. V současnosti byl její výskyt zjištěn jak u volně žijících ptáků, tak v chovech drůbeže nejen napříč Českou republikou, ale i v mnoha zemích Evropy, nejblíže v Německu, Polsku a Maďarsku. Tento druh ptačí chřipky H5N1, kterým může být nakažen i člověk, je aktuálně významně rozšířen v populaci volně žijícího ptactva v Evropě, a proto přímo ohrožuje drůbež každého chovatele i ve Zlínském kraji. Subtyp H5N1 je nebezpečný nejen pro hrabavou, ale také vodní drůbež, z čehož plyne, že v případě zavlečení nákazy do chovu drůbeže, veškerá drůbež rychle hyne. V případě zvýšených úhynů, je proto potřeba kontaktovat krajskou veterinární správu, která odebere vzorky, ale dalším úhynům již nemůže zabránit. Při potvrzení ptačí chřipky v chovu je totiž nutno všechnu drůbež utratit, aby nemohla být nákaza případně dále rozvlékána.

Základním preventivním opatřením je zabránit kontaktu domácí drůbeže s volně žijícími ptáky, kdy k přenosu nákazy dochází zejména trusem nemocných ptáků.

Upozornění pro chovatele drůbeže – ptačí chřipka H5N1

Mimořádná okamžitá pomoc lidem s energiemi

 

Regenerace vrtu PL-1-98

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Předmětem podpory byla regenerace původního vrtu z roku 1998 sloužícího k zásobování obce pitnou vodou. Cílem projektu bylo zvýšit vydatnost a prodloužit jeho životnost.

             www.mzp.cz                                                             www.sfzp.cz

Celkový rozpočet akce: 336 622 Kč
Dotace : 235 635 Kč
Spolufinancování obce: 100 987 Kč

Zvýšení akceschopnosti a připravenosti JSDHO Podkopná Lhota zakoupením výkonné elektrocentrály

Projekt „Zvýšení akceschopnosti a připravenosti JSDHO Podkopná Lhota zakoupením výkonné elektrocentrály“ byl realizován za přispění dotačních prostředků z rozpočtu Zlínského kraje.

Účelem projektu bylo vybavit jednotku dobrovolných hasičů výkonnou elektrocentrálou:

 • Grizzli 16 000 H CCL EFI

Celkový rozpočet akce: 240 790 Kč

Dotace (69,83%): 168 143 Kč

Spolufinancování obce (30,17%): 72 647 Kč

Osvědčení o úspoře emisí za rok 2020

 

Spuštění mobilního rozhlasu

Vážení občané, spustili jsme pro Vás bezplatný způsob informování s názvem Hlášení rozhlasu. Veškeré důležité informace tak můžete získávat přímo do svého e-mailu, nebo SMS zprávou do telefonu či informační zprávou do mobilní aplikace Hlášenírozhlasu.cz. Abyste se mohli zaregistrovat do uvedeného systému, prostudujte si prosím přiložené soubory, které Vás provedou registrací a nastavením odebírání hlášení. Uvedeným systémem informování už nehrozí, že byste o nějaké důležité informace přišli např. z důvodu, že nebudete doma a neuslyšíte tak místní rozhlas. Prostřednictvím služby Hlášení rozhlasu Vás budeme po plném rozběhnutí systému informovat o všech důležitých skutečnostech.

 Informační leták pro občany – služba hlášení rozhlasu

 Návod k registraci a přihlášení

 Všeobecné informace ke službě hlášení rozhlasu

 Průvodce mobilní aplikací

Odkaz na službu: http://podkopnalhota.hlasenirozhlasu.cz/

 

 

 

 

 

 

 

Informace o bezplatném zapůjčení kompostérů

Vážení občané, v rámci projektu kompostéry do zahrad Mikroregionu Slušovicko máme pro Vás přichystány k vyzvednutí kompostéry. Tyto si můžete vyzvednout bezplatně proti podpisu smlouvy o zápůjčce kompostéru v kanceláři obce.

Podkopná Lhota získá opěrné zdi i rekonstruovaný úsek silnice

Ředitelství silnic Zlínského kraje uzavřelo smlouvu o dílo na přestavbu opěrných zdí podél krajské silnice v Podkopné Lhotě a rekonstrukci silnice v úseku dlouhém 239 metrů. Stavba za 19 milionů korun bude spolufinancována Státním fondem dopravní infrastruktury.

Popis prací

Předmětem díla je sanace stávající zdi v délce 72,4 metru (zeď A), která tvoří nábřežní zeď vodního toku Kopná, a odstranění původní zdi a stavba nové opěrné zdi v délce 73,3 metru (zeď B) v nové poloze. Součástí stavby bude rovněž rekonstrukce silnice v celkové délce 239 metrů. Začátek řešeného úseku je u rodinného domu čp. 50, konec úseku je za napojením místní komunikace vlevo.

Stavební úprava stávající opěrné zdi „A“ spočívá ve zřízení nové monolitické železobetonové římsy, na kterou bude osazeno ocelové mostní zábradlí.

Stávající opěrná zeď „B“ bude kompletně přestavěna. Nová zeď bude monolitická železobetonová založená na dvojici mikropilot vetknutých do únosného poloskalního podloži. Na zdi bude vybetonována monolitická římsa a osazeno mostní ocelové zábradlí. Výstavba nové zdi je v kolizi se stávajícím hospodářským stavením; musí být proto odstraněno. Na jeho místě bude vytvořeno nové parkovací stání a železobetonové schodiště, umožňující přístup na zahradu vlastníka pozemku. U líce zdi budou provedeny terénní úpravy včetně náhradní výsadby za pokácené dřeviny.

Silnice III/4893 bude rozšířena na šířku zpevněné vozovky 6 metrů. Niveleta vozovky bude zachována, dojde však ke směrovému posunu osy vozovky. Silnice bude oboustranně ohraničena opěrnou zdí nebo zvýšenými betonovými obrubami, podél kterých bude položena betonová přídlažba. Podél nové opěrné zdi v délce 73 metrů bude provedena kompletní konstrukce vozovky včetně sanace pláně, v navazujících úsecích v délce 166 metrů dojde k obnově obrusné vrstvy a sanaci trhlin původní vozovky.

V rámci projektu bude stávající rámový propustek sanován a prodloužen na výtoku o 3 metry. Na čelech vzniknou nové římsy se zábradlím. Dno toku bude zpevněno kamennou dlažbou.

Součástí akce jsou také přeložky sítí, které jsou v kolizi se stavbou. Jde o přeložku dvou sloupů vedení nízkého napětí a slaboproudých kabelů včetně rozvaděče.

Souběžně se stavbou ŘSZK zajistí obec Podkopná Lhota stavební úpravy sjezdů a připojení místních komunikací, přeložky veřejného osvětlení a místního rozhlasu a vybuduje nástupiště autobusových zastávek včetně přístřešku a opěrnou zídku z betonové palisády.

Zhotovitel, cena, termín

Zhotovitelem stavby je firma IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a. s. Smluvní cena za tuto zakázku činí 19,014 milionu korun (vč. DPH). Stavba bude spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury. Předpokládá se, že stavební práce budou zahájeny na začátku června 2021 a dokončeny do 30. listopadu tohoto roku.

Uzavírky a dopravní omezení

Stavební práce budou probíhat po dobu tří měsíců za úplné uzavírky (objízdná trasa přes Trnavu, Slušovice, Hrobice, Kašavu) a po dobu tří měsíců za částečné uzavírky s provozem po polovinách vozovky řízeným světelným signalizačním zařízením.

Kontrola na udání – obecní vodovod

Vážení občané,

vzhledem k závažnosti událostí, které se odehrály v posledním čtvrtletí loňského roku, považuji za důležité Vás o těchto informovat.

K těmto událostem se začalo schylovat již koncem roku 2018. Po proběhlých komunálních volbách do zastupitelstev obcí na podzim roku 2018 byla naše obec poctěna dvoudenní návštěvou tříčlenné kontrolní skupiny z Odboru dozoru a regulace vodárenství Ministerstva zemědělství (dále jen MZe), která přijela prověřit legislativní stránku provozování vodovodu v naší obci. Tedy zda je náš obecní vodovod, odborným názvem vodovod pro veřejnou potřebu, provozován v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., a v souladu s vyhláškou č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.  Odborem dozoru a regulace vodárenství MZe nám bylo na základě provedené kontroly nařízeno napravit spoustu chyb, které byly praktikovány od počátku provozování vodovodu v naší obci. Jednou z nich byl chybný výpočet ceny vodného, po jehož opravě jsme byli nuceni zvýšit cenu vodného.  Dle zákona č. 274/2001 Sb. (tj. zákona platného od roku 2001 – v té době byl náš vodovod budován), o vodovodech a kanalizacích, konkrétně § 8 odst. 1, je vlastník vodovodu povinen vytvářet rezervu finančních prostředků na jeho obnovu a dokládat jejich použití pro tyto účely. Toto ustanovení zákona nebylo naší obcí, jako vlastníkem a provozovatelem vodovodu, nikdy respektováno a dodržováno. Uvedená rezerva se v minulých letech nevytvářela vůbec. Navýšení ceny vodného bylo zahrnuto do programu jednání zastupitelstva s termínem 6.3.2019, na kterém se příznivci pana bývalého starosty, jenž nám všem kdysi při budování vodovodu sliboval vodu zadarmo, snažili vyvolat doslova vzpouru. Vzpouru proti těm zastupitelům, kteří na základě výsledku kontroly MZe chtěli prosadit a uvést provozování našeho vodovodu do souladu s ustanovením zákona. Toho dne usnesení o navýšení ceny vodného přijato nebylo. Zastupitelstvo rozhodlo o projednání otázek ohledně vodovodu na veřejné schůzi s občany. Ti, kteří jste se této veřejné schůze zúčastnili, jistě vzpomenete na vystoupení výše zmíněného bývalého pana starosty, který se nám všem snažil namluvit, že nám žádné ministerstvo nebude diktovat, jakou máme mít cenu vody. Možná sám sebe pasoval do pozice zákonodárce, avšak pravdu neměl. Dne 27.6.2019 byla zastupitelstvem obce schválena nová cena vodného ve výši 30 Kč/1m3, platná pro rok 2019.  Nedlouho na to se do kanceláře obce dostavil občan se stížností, že mu bylo špatně spočítáno vodné. Usiloval o přepočítání ceny způsobem takovým, že do termínu vyhlášení nové ceny vodného je ochoten uhradit vodné ve výši původních 20 Kč/1m3 a teprve od termínu vyhlášení nové ceny vodného ve výši 30 Kč/1m3. Když jsem odmítl jeho požadavek, obhroublým výlevem zlosti sobě vlastním vykřičel, že ještě uvidím, že budu peníze vracet a odporoučel se. V následujících dnech, podle reakcí dalších osob ze skupiny odpůrců jsem poznal, že ,,něco“ přijde. A právě o tom Vás chci informovat.

Datovou schránkou dne 25. 9. 2019 k nám dorazilo Oznámení o zahájení cenové kontroly Specializovaným finančním úřadem Ministerstva financí.  Předmětem kontroly bylo dodržování ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) a § 11 zákona o cenách při kalkulaci a uplatňování věcně usměrňovaných cen za pitnou vodu dodávanou odběratelům. Následujícího dne zatelefonovala paní vedoucí kontrolní skupiny a sdělila mi své požadavky a podmínky kontroly.  Při té příležitosti jsem se jí dotázal, jakou cestou dospělo Ministerstvo financí k zahájení cenové kontroly právě naší malé obce. Zda se jedná o běžnou kontrolu, či kontrolu na podnět, tedy na udání. Moji domněnku potvrdila slovy:  Ano, u vás se jedná o kontrolu na podnět (v příloze za textem naleznete dokument týkající se podnětu ke kontrole). Dokládání požadovaných materiálů ke kontrole stálo spousty času a aby toho nebylo málo, se svými požadavky k doložení materiálů k prošetření případu ve věci trestního oznámení na starostu a místostarostu obce za údajné poškození obce ve věci kamerového systému se přihlásila Krajská kriminální policie. O několik dní později následovalo další trestní oznámení na starostu obce za údajné poškození občanů tím, že neoprávněně vybíral od občanů vodné. V současné době jsou již oba případy trestního oznámení Krajskou kriminální policií uloženy, neboť jak mi bylo telefonicky oznámeno, ani u jednoho případu nebyla zjištěna trestní činnost starosty či místostarosty obce, tudíž nám byla odepřena i možnost nahlédnout do spisového materiálu. Pouze mi bylo sděleno, že budou vyrozuměni pánové Jiří B., Lubomír M., Josef J. a Mojmír M. o výsledku jejich podání. Spisový materiál o výsledku cenové kontroly Vám vážení občané předkládám v příloze tohoto sdělení. Nevím, jaký záměr měl pan ,,podněcovatel“ a jaký výsledek očekával. Výsledkem kontroly na jeho podnět je skutečnost, jak sami vidíte z přiložených písemností pod textem, že naše obec má stanovené vodné oproti vodnému dle přepočtu Specializovaného finančního úřadu MF  závratně nízké a to už od počátku provozování vodovodu (ceny vodného vybírané v minulosti naleznete také v příloze pod textem).

Máme-li zájem na provozování našeho obecního vodovodu pro veřejnou potřebu dle platných zákonů, což samozřejmě zároveň musíme, budeme nuceni upravit cenu vodného. Nemůžeme dělat populistické kroky, například slibovat vodu zadarmo, nevytvářet finanční rezervu na obnovu vodovodu a nerespektovat zákon. Určitě ne tak, jak se nám snažil onen bývalý pan starosta namluvit, že nám do provozování nemůže žádné ministerstvo kecat. Důsledkem by pak byla skutečnost, že po čase budeme doplácet za marnotratnou minulost. Tato situace je nám všem ze zkušenosti minulých let už snad známá. Budeme se muset chovat zodpovědně. Již nyní máme podepsanou smlouvu o dílo na vypracování projektu odkanalizování obce. Kvůli nenávistným podněcovatelům ke kontrolám je naše obec v hledáčku Ministerstva financí, Ministerstva zemědělství i Ministerstva vnitra. Pokud se nebudeme jako obec chovat zodpovědně, může se nám stát, že nám nebudou přiděleny dotace, bez nichž výše zmíněnou kanalizaci asi těžko vybudujeme.

                                                              Libor Baďura – starosta obce

Žádost o sdělení výsledku cenové kontroly – podnět

Protokol o kontrole Specializovaného finančního úřadu

Příkaz k pokutě

Ceny vodného vybírané v minulosti