• IMG_2557.JPG
 • IMG_2627.JPG
 • IMG_2456.JPG
 • IMG_2542.jpg
 • IMG_2572.JPG
 • IMG_2582.JPG
 • IMG_2592.JPG
 • IMG_2593.JPG
 • IMG_2594.JPG
 • IMG_2598.JPG
 • IMG_2646.JPG
 • IMG_2652.JPG
 • IMG_2662.JPG
 • IMG_2664.JPG

Signály sirény

Varování obyvatelstva je souhrn technických a organizačních opatření zabezpečujících včasné upozornění obyvatelstva orgány veřejné správy na hrozící nebo nastalou mimořádnou událost vyžadující realizaci opatření na ochranu obyvatelstva a majetku. Zahrnuje zejména varovný signál, po jehož provedení je neprodleně realizováno informování obyvatelstva o povaze nebezpečí a o opatřeních vedoucích k ochraně života, zdraví a majetku.

Včasné předání tísňové informace obyvatelstvu je realizováno jednotným systémem vyrozumění a varování (JSVV), který je technicky, provozně a organizačně zabezpečen vyrozumívacími centry, telekomunikačními sítěmi a koncovými prvky.

Dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, zabezpečuje varování obyvatelstva hasičský záchranný sbor kraje a zajišťuje jej obecní úřad a starosta obce.

Obec Podkopná Lhota je pro varování obyvatelstva vybavena rotační sirénou (koncový prvek), která je dálkově spouštěna z krajského operačního a informačního střediska (KOPIS) hasičského záchranného sboru Zlínského kraje.

Signál rotační sirény je v naší obci doplněn místním informačním systémem (MIS – rozhlas) vysílajícím verbální informace o hrozící nebo nastalé mimořádné události. Ze sirény mohou zaznít 3 druhy signálů:

 • Varovný signál – všeobecná výstraha
 • Zkouška sirén
 • Požární poplach

Jediný varovný signál – všeobecná výstraha je dle vyhlášky č. 380/2002 Sb. kolísavý tón v délce 140 sekund. Může být vyhlášen 3 x po třech minutových intervalech.
Před blížící se zkouškou sirény je v současné době v předstihu 10-20 minut vysílána verbální informace: „Zkouška sirén, zkouška sirén, zkouška sirén. Za několik minut proběhne zkouška sirén. Zkouška sirén, zkouška sirén, zkouška sirén.“

(Kliknutím na tlačítko „>“ si přehrajete animaci zvuku sirény)

Verbální informace po zaznění signálu „Veobecná výstraha“:

 • Sledujte vysílání Českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů
 • Ohrožení zátopovou vlnou
 • Ohrožení únikem škodlivin
 • Ohrožení únikem radioaktivních látek

Verbální informace po zaznění signálu „Zkouška sirén“:

 • Právě proběhla zkouška sirén

Verbální informace po zaznění signálu „Požární poplach“:

 • Svolání hasičů, svolání hasičů